HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Skatte- og avgiftsrett I (ØBR111)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Studenten har kunnskap om / kjennskap til

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av inntekt og formue for personlige skattytere

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av næringsvirksomhet for aksjeselskaper

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av personlige og upersonlige aksjonærer

·         Grunnleggende regler vedrørende merverdiavgift for næringsdrivende

Studenten kan:

Personbeskatning;

·         Avgjøre hva som er personinntekt og alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beregne skatt på personinntekt og alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beregne skattepliktig formue, og formuesskatt for personlige skattytere

Næringsbeskatning;

·         Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring for aksjeselskaper

·         Beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper

·         Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer; både etter aksjonærmodellen og etter fritaksmetoden.

Merverdiavgift

·         Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold

·         Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

Innhald og oppbygging :

ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I

Kurset skal gi studenten kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, samt sette studenten i stand til å foreta beregning av skatt og avgift. Kurset er tredelt; og fokuserer på beskatning av privatpersoner, beskatning av næringsvirksomhet (med fokus på aksjeselskapet og dets eiere) og generelle merverdiavgiftsmessige forhold.

Sammen med ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II dekker kurset kravene til profileringsemnet Skatte- og avgiftsrett i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører. Skatte- og avgiftsrett II fokuserer i større grad på beskatning av næringsvirksomhet (herunder beskatning av ulike selskapsformer) og mer spesielle emner knyttet til merverdiavgift.

Kurset forutsetter at ØBO011- Finansregnskap med analyse eller lignende kurs er gjennomgått.

Innhold

Kurset er tredelt; og det sentrale innholdet i hver seksjon er som følger;

Personbeskatning

·         Beregning av personinntekt for personlige skattytere

·         Beregning av alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beskatning av personlige aksjonærer - aksjonærmodellen

·         Hovedreglene om fradrag for personlige skattytere

·         Hovedreglene om skattesubjektene ved personbeskatning

·         Skatteberegningen for personlige skattytere

·         Hovedreglene om beregning av skattepliktig formue, og beregning av formuesskatt for personlige skattytere

Næringsbeskatning

Kurset fokuserer på beskatning av aksjeselskap og dets eiere.

·         Hovedregler knyttet til den skattepliktige inntekten i næringsvirksomhet

·         Utsatt skatt - modellen og midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skatt og skattepliktig alminnelig inntekt

·         Hovedregler knyttet til permanente forskjeller

·         Skatteberegning - herunder håndtering av underskudd til fremføring

·         Beskatning av aksjonærer - fritaksmetoden

Merverdiavgift

·         Kriterier for, og gjennomføring av, avgifts registrering

·         Hovedregler for merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel

·         Hovedregler for beregningsgrunnlag og beregning av merverdiavgift

·         Fritak for merverdiavgift

·         Unntak fra merverdiavgiftsloven; herunder en introduksjon til merverdiavgift og fast eiendom

·         Fradrag for inngående merverdiavgift

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 individuelle skriftlige innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator. Skattelovsamling.

Tilrådde forkunnskapar: Kurset ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kurs

Tax Law I (ØBR111)

Course Description for Year of Study 2018/2019