HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Finansregnskap med analyse (ØBO011)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført kurs

 • ha god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • kunne behandle sentrale måle- og vurderingsproblemer i finansregnskapet
 • kjenne de viktigste skattemessige vurderingsreglene som grunnlag for beregning midlertidige forskjeller og utsatt skatt
 • kunne utarbeide kontantstrømanalyse
 • kunne tilrettelegge regnskapsdata og gjennomføre korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • kunne beregne aktuelle nøkkeltall og gjøre en vurdering av bedriftens lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering
 • ha grunnleggende kunnskap om framgangsmåten ved regnskapsføring av foretaksintegrasjon (konsernregnskap)

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger på ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller lignende kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Kurset skal videre gi nødvendige kunnskaper til å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer og til å kunne utarbeide kontantstrømanalyse. Med utgangspunkt i årsregnskapet viser man hvordan bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansiering kan analyseres nærmere. Det skal også gis en innføring i regnskapsføring av foretaksintegrasjon.

Innhold

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapskikk
 • Regnskapslovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Skattelovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Egenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeidelse av kontantstrømoppstilling
 • Tradisjonell regnskapsanalyse
 • Innføring i konsernregnskap

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen - men klar anbefaling om at ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller tilsvarende er gjennomført. 

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 til 4 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk. Arbeidskravene kan være digitale. 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kalkulator

Særtrykk av Regnskapsloven

Utdrag fra lovsamling

Tilrådde forkunnskapar: ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller tilsvarende.

Financial Accounting I (ØBO011)

Course Description for Year of Study 2018/2019