HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap (ØBO002)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført kurs

 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet
 • kjenne til standard kontoplan og kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
 • ha forståelse for effekten av beholdningsendringer, og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
 • kunne stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens regler
 • kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
 • kunne finne ut hvordan bedrifter bør tilpasse seg i ulike markedssituasjoner
 • ha kunnskap om ulike kalkylemetoder og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler
 • kunne gjennomføre kostnad-resultat-volumanalyser
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og løse enkle bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi de første og grunnleggende kunnskapene i bedriftsøkonomisk teori og metode. I dette kurset skal studentene først gjøres i stand til å utarbeide et enkelt årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides for bruk som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. Kurset skal danne grunnlaget for videregående kurs i finansregnskap, økonomistyring og finansiering/investering.

Innhold

 • Balanselæren
 • Praktisk regnskapsføring
 • Registrering av forretningstilfeller
 • Periodisering
 • Regnskap i ulike selskapsformer
 • Presentasjon av finansregnskapet
 • Innføring i måleregler og god regnskapsskikk
 • Kostnadsbegreper
 • Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipper
 • KRV-analyser
 • Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Prisbeslutninger og markedstilpasning

Undervisnings- og læringsformer: Teorigjennomgang og oppgaveløsning skjer i auditorium, og ved studentveiledning. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 til 3 elektroniske innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator.

Managerial Accounting (ØBO002)

Course Description for Year of Study 2018/2019