HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Markedsføring I (ØAO002)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kandidaten skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet.
 • Skal kjenne til hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P-ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen.
 • Skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter.
 • Skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer.
 • Skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne sette opp en markedsplan for en bedrift
 • Kandidaten skal være i stand til å anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.
 • Skal kunne dele inn et marked i segmenter basert på praktiske segmenteringskriterier for et bestemt forbrukerprodukt eller tjeneste.
 • Skal være i stand til å gjennomføre en markedsundersøkelse.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet.
 • Kandidaten skal også være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Innhold

 • Markedsføring som begrep og fagområde
 • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
 • Markedsføringsvirkemidler
 • Markedskommunikasjon, produktutvikling
 • Prispolitikk og distribusjon
 • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet
 • Markedsplanlegging
 • Markedsundersøkelser (metode)
 • Juridiske rammebetingelser

Undervisnings- og læringsformer: Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger med noen små case som løses i forelesning.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Marketing Management I (ØAO002)

Course Description for Year of Study 2018/2019