HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Organisasjon I (ØAO001)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

En kandidat skal oppnå følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten bred kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

 • verdiskaping og måloppnåelse i organisasjoner
 • ulike organisasjonsformer og -strukturer
 • forholdet mellom individ, organisasjon og omgivelser
 • kultur, makt og konflikt i organisasjoner
 • kommunikasjons- og beslutningsprosesser i organisasjoner
 • læring, innovasjon og endring i organisasjoner
 • ledelse i og av organisasjoner
 • etikk og organisasjoners samfunnsansvar

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten anvende faglig kunnskap til å:

 • ta i bruk analytisk tenkning og analyseverktøy i egen organisasjonsdeltakelse
 • skildre, drøfte og finne frem til tiltak for å håndtere ulike dilemma som oppstår i organisasjoner
 • utforme tiltak som kan bidra til å fremme organisasjoners effektivitet, legitimitet og måloppnåelse

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten innsikt i og kan formidle kunnskap om:

 • praktiske og teoretiske problemstillinger som organisasjoner står overfor
 • hvordan verdiskaping skjer i organisasjoner
 • forskjeller og likheter mellom offentlig og privat virksomhet
 • den norske arbeidslivsmodellen som ramme for atferd i organisasjoner

Innhald og oppbygging : Organisasjon 1 skal gi studentene innføring i grunnleggende problemstillinger og dilemma for organisering av og ledelse i private og offentlige virksomheter. Kurset gjennomgår historisk utvikling av perspektiv og temavariasjon innen ledelse, organisasjonsteori og administrasjon. Emnet skal gi oversikt over og innsikt i forhold som kan forklare hvordan og hvorfor organisasjoner fungerer og endrer seg. Organisasjonenes menneskelige ressurser, kompetanse og gruppedannelse, samt variasjoner i omgivelsene vil bli vektlagt. Kurset drøfter profesjonell kunnskap, etikk, nettverk og ny offentlig styring (New Public Management). Sentrale tema i ØAO001 Organisasjon 1 er individers handlingsbetingelser i ulike roller, organisasjonsformer, - kulturer og under andre handlingsbetingelser. Emnet gjennomgår grunnleggende begrep og teorier om organisasjon, administrasjon og ledelse. Sentralt står begreper og teorier om makt, autoritet, tillit, konflikt, beslutning, beslutningsprosesser og beslutningsteori, motivasjon, rekruttering, ledelse, lederroller, lederatferd, kommunikasjon, læring, innovasjon og endring, spesialisering, standardisering, koordinering, teknologi, etikk og samfunnsansvar.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, obligatoriske gruppeoppgaver, bedriftsbesøk

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Opptakskravene til studiet.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen avholdes på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

5 skriftlige gruppeoppgaver fordelt på to innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Organization Management 1 (ØAO001)

Course Description for Year of Study 2018/2019