HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Merkevareledelse (ØAM112)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Kjenne til hva en merkevare er og hvilken verdi en merkevare kan tilføre både kunder og bedrift.
  • Kunne beskrive og identifisere sentrale komponenter i en merkevare (merkekjennskap og merkekunnskap) og hvordan assosiasjoner dannes.
  • Ha kunnskap om strategier for merkevarevekst, som merkevareutvidelser, merkeelementer, merkesamarbeid og merkekommunikasjon.
  • Kjenne til teorier og prinsipper for utvikling av merkevareposisjoner.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal være i stand til å benytte diverse teorier om merkevareledelse som verktøy for å bygge og vedlikeholde en merkevare.
  • Være i stand til å benytte merkevaremodeller for å identifisere gap mellom reell situasjon og ønsket posisjon.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk merkevareledelse.
  • Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i noen av de teorier som er kjent vedrørende merkevarebygging og merkevareledelse, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring for å gi økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Innhold

  • Hvordan bygge en merkevare og merkelojalitet.
  • Merkevareledelse og strategisk implementering (MKL-modellen).
  • Merkeassosiasjoner og kommunikasjon.
  • Merkekvalitet.
  • Merkevarens verdi for kunden og bedriften.
  • Posisjonering.
  • Vekststrategier.
  • Merkearkitektur og styring av merkeporteføljen.
  • Merkesamarbeid

Undervisnings- og læringsformer: Plenumsforelesninger og gruppearbeid

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: ØAO002 Markedsføring I

Brand Management (ØAM112)

Course Description for Year of Study 2018/2019