HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Markedsføring II (ØAM111)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kjenne til en forbrukers generelle beslutningsprosess.
 • Kunne beskrive diverse psykologiske mekanismer som forklarer forbrukerens atferd
 • Ha kunnskap om faktorer i omgivelsene som kan påvirke en forbruker.
 • Kjenne til hvordan man foretar forbrukerundersøkelser ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal være i stand til å benytte diverse teorier om forbrukeren som verktøy for å segmentere et marked, tilpasse produkter/tjenester og til utforming av påvirkningsvirkemidler (annonser/reklame).

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk markedsføring i forbrukervaremarkedet.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i de teorier som er kjent vedrørende forbrukeratferd, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring.

Hovedbegrepene innenfor forbrukeratferd introduseres, med vekt på psykologisk, sosial og kulturell påvirkning. Forbrukerens beslutningsprosess gjennomgås i detalj og noen paralleller trekkes til organisasjoners beslutningsprosess. Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Undervisnings- og læringsformer: Plenumsforelesninger og gruppearbeid.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: ØAO002 Markedsføring I

Marketing Management II - Consumer Behaviour (ØAM111)

Course Description for Year of Study 2018/2019

Learning Outcome:

Learning outcomes

Knowledge

On completion of this course student will know about:

 • The typical consumer decision-making process
 • Various psychological mechanisms that may explain/interpret consumer behaviour
 • Factors that influence consumers
 • Conductiong quantitative and qualitative consumer surveys

Skills

On completion of this course students will be ablo to

 • Apply various consumer theories to the process of segmenting a market, developing and changing products and services, creating messages in ads etc.

General competence

On completion of this course students will be able to:

 • Master critical thinking in the practical task of marketing products and services.

Contents and Structure: Students are introduced to the main concepts of consumer behaviour; focus is in psychological, social, and cultural factors. The consumer decision-making process is discussed in detail and related to the organizational decision-making process. The ability to convey a message in a professional way in writing and through oral presentation is a vital skill and fostered throughout the course.

Teaching Methods: Lectures, cases and challenges.

Language of Instruction: English.

Assessment:

Written examination, 5 hours. The examination may be digital.

Time and place for the examination will be announced at Studentweb.

Grading scale is A-F where F is fail.

Course Requirements:

Two submissions must be approved before taking the exam.

Approved submissions are valid the examination semester and 3 following semesters.

Examination Aids: One simple standard HVL approved calculator.

Recommended Previous Knowledge: Marketing Management I (ØAO002).