HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Supply Chain Management (ØAL115)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Studentene skal etter å ha gjennomført og bestått dette kurset ha tilegnet seg:

Kunnskaper om

  • utfordringer knyttet til styring av forsyningskjeder
  • nødvendigheten av helhetstenking og god flyt i forsyningskjeden
  • viktigheten av informasjonsdeling og samhandling mellom kjedeaktørene

Ferdigheter til

  • praktisk anvendelse av teorier og modeller for planlegging og analyse av forsyningskjeder
  • å kunne benytte relevante analyseteknikker innen forsyningskjedestyring

Innhald og oppbygging :

Supply Chain Management fokuserer på effektiv samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeder der den den sentrale målsettingen er å tilfredsstille sluttkundenes servicekrav, samtidig som forsyningskjedenes samlede fortjeneste maksimeres. Det vil i kurset bli presentert en del sentral teori innen fagområdet. De teoretiske kunnskapene herfra, samt fra tidligere logistikkfag, skal videre "praktiseres" gjennom arbeid med en gruppebasert semesteroppgave. Kursets overordnede målsetning er å gi studentene kunnskaper om- og forståelse for nødvendigheten av helhetstenkning og effektiv samhandling mellom aktørene i forsyningskjeden.

Innhold

  • Forsyningskjedens elementer, drivkrefter og suksesskriterier
  • Forsyningskjededesign
  • Planlegging og koordinering av driften i forsyningskjeder
  • Håndtering av usikkerhet og styring av skalafordeler
  • Tverrfunksjonelle emner knyttet til sourcing, prising, IKT og bærekraftighet

Undervisnings- og læringsformer: Klasseromsundervisning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgave.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Muntlig eksamen.

Tid og sted blir opplyst på Itslearning.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

1 gruppebasert obligatorisk arbeidskrav må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Supply Chain Management (ØAL115)

Course Description for Year of Study 2018/2019