HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Transport, transportrett og leveringsbetingelser (ØAL114)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper om:

 • Transportformer
 • Lastbærere
 • Lastenheter
 • Transportretten
 • Transportforsikringsretten
 • Incoterms® og andre leveringsbetingelser

Ferdigheter

 • Kunne forstå og velge passende transportformer med tilhørende lastenheter
 • Kunne behandle transportrettslige problemstillinger både fra transportør- og varesiden
 • Kunne planlegge, og gjennomføre en logistikkoperasjon

Generell kompetanse

 • Forståelse for hvordan logistikken påvirkes og bestemmes av transport- og leveringsbetingelser

Innhald og oppbygging :

Transport og transportrett

Kurset skal gi studentene grunnleggende innføring i de forskjellige transportformer, lastbærere, lastenheter mv som er kjernen i logistikken. Videre inngående kunnskap om den praksis og de rettsregler som partene må forholde seg til som følge av de inngåtte leveringsbetingelser, med spesiell fokus på Sjø-, land- og lufttransport samt transportforsikring.

Leveringsbetingelser

Kurset skal gi studentene inngående kunnskap om de nasjonale og internasjonale leveringsbetingelser som benyttes i en handelstransaksjon og som er et resultat av de inngåtte kjøpsavtaler som er grunnlag for selve handelstransaksjonen med tilhørende logistikk.  

Fagemner

 • Praktisk transport- og varekunnskap
 • Spedisjonsrett
 • Sjø-/Luft- og Vegtransportrett
 • Lager, terminal og varemottak
 • Transportforsikringsrett
 • Leveringsbetingelser (Incoterms®)
 • Betalingsbetingelser, inkl dokumemtinnkasso og Remburs

Undervisnings- og læringsformer: Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid og gjesteforelesninger. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave innen transporttett og/eller leveringsbetingelser, primært i en selvvalgt bedrift, alternativt og i mangel av egnet bedrift, som en ren teoretisk oppgave

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Opptakskravene til studiet.

Vurderingsform:

Deleksamen med to deler:

1) En gruppeoppgave (40% av endelig karakter). Tema og frister for gruppeoppgaven kunngjøres ved semesterstart. Resultat på gruppebasert semesteroppgaven er gyldig i eksamenssemester og 3 påfølgende semester.

2) Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Arbeidskrav: Ingen

Hjelpemiddel ved eksamen: Lover, NSAB 2015, forsikringsvilkår, Incoterms 2010-plansje, kalkulator.

Transportation Law and Cargo Insurance (ØAL114)

Course Description for Year of Study 2018/2019