HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innkjøp og forsyningsledelse (ØAL113)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper om

  • anskaffelsesprosesser og de enkelte prosesstrinnene
  • organisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen
  • forsynings- og anskaffelsesstrategier for ulike kjøpskategorier
  • relevante lover, regelverk og retningslinjer, herunder knyttet til offentlige anskaffelser, etisk innkjøpsadferd mm

Ferdigheter til å kunne

  • planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser av ulik karakter
  • utarbeide tilpassede forsynings- og leverandørstrategier

Innhald og oppbygging :

Innkjøp og forsyningsledelse er et av fordypningsemnene innenfor logistikkstudiet/fordypningen i logistikk for 3.årsstudentene ved Høgskolen i Bergens bachelorstudium innen økonomisk-administrative fag. Kurset kan for andre studenter også tas som valgfag. Kursets formål er å gi studentene kunnskaper om sentrale problemstillinger, emner og teknikker innen innkjøp og forsyningsledelse.

Kurset skal bidra til

  • oversikt over rammebetingelser, utfordringer og virkemidler innen innkjøpsarbeid.
  • innsikt i innkjøpets rolle som strategisk viktig funksjon i virksomheten og forsyningskjeden.
  • praktiske kunnskaper og ferdigheter innen innkjøpsprosesser (forberedelse, gjennomføring og oppfølging).

Undervisnings- og læringsformer: Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid og gjesteforelesninger. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave hvor en utfordring innen innkjøp/forsyningsledelse i en selvvalgt bedrift diskuteres i lys av teoretiske kunnskaper innen feltet. Tilbakemeldinger underveis blir gitt i form av et strukturert opplegg for presentasjon/ opposisjon av semesteroppgavene for medstudenter samt tilbakemeldinger fra emneansvarlig. På bakgrunn av tilbakemeldingene leveres en forbedret, endelig versjon.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Deleksamen med to deler:

1) Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

2) Semesteroppgave (40% av endelig karakter).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Arbeidskrav: Ingen

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Minst 100 studiepoeng fra de 2 første årene ved Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller opptakskravene til ettårig videreutdanning i logistikk.

Purchasing and Supply Management (ØAL113)

Course Description for Year of Study 2018/2019