HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Rettslære 2 (ØAF104)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha en grundig forståelse av pengekravretten
  • Ha en grundig forståelse av selskapsretten, med særlig vekt på aksjeselskapsrett

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til den beskyttelse rettsreglene i privatrettslige sammenhenger gir

Innhald og oppbygging : I pengekravretten vil en ha en grundig gjennomgang av gjeldsbrevloven, samt en gjennomgang av finansavtaleloven, inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og foreldelsesloven. Utover den generelle innføringen selskapstyper og selskapslovens regler om ansvarlige selskap, vil faget innholde en grundig gjennomgang av aksjeselskapsrettens regler om stiftelse av aksjeselskap, konsern, aksjer / aksjonærer, aksjeovergang, utbytte / gaver / sikkerhetsstillelse, fusjon / fisjon, og opphør / oppløsning av aksjeselskap.

Undervisnings- og læringsformer: Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis pengekravrett og selskapsrett. Semesteroppgavene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Lovsamling eller særtrykk av lover

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Law II (ØAF104)

Course Description for Year of Study 2018/2019