HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft for økonomifag (ØAA116)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • bred kunnskap om sentrale begrep og teorier innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i privat og offentlig sektor.
 • bred kunnskap om teorigrunnlag, lover, normer og praksis for arbeidsliv- og næringsliv om menneskerettigheter.
 • kunnskap om teorigrunnlag, lovgivning, normer og praksis om korrupsjon, konkurransekriminalitet, skattekriminalitet og sosial dumping.
 • kunnskap om teorigrunnlag, lover, normer og praksis for økonomi og administrasjon knyttet til ny teknologi for digitalisering og robotisering
 • kunnskap om ansvar, godt styresett og institusjonalisering av etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller.
 • kan gjennomføre en interessentanalyse og en vurdering av samfunnsansvarets omfang for en virksomhet deskriptivt og normativt.
 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle etiske retningslinjer (Code of Conduct) og praksis for etterlevelse regler (Compliance) i offentlig og privat virksomhet.
 • kan reflektere over og anvende FNs bærekraftsmål på virksomheter og prosjekt.

Generell kompetanse

 • har innsikt i utfordringer knyttet til sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og arbeidslivsorganisering.
 • har innsikt i teoriar om sirkulær økonomi
 • kunnskap om yrkesetikk for kandidatar med økonomiske og administrative fag.
 • har innsikt i praksis for etiske fond og etiske investeringer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff frå etikk, samfunnsansvar og bærekraft i arbeid for ansvarlig innovasjon

Innhald og oppbygging :

Emnet er en fordypning av etikkfag som er gitt i første eller andre år i studiet. Emnet går i dypere på flere tema fra grunnkurset, men har og nye tema.

Nye tema er sirkulær økonomi, FN sine bærekraftsmål og prinsipp for menneskerettigheter, arbeidskriminalitet, sosial dumping og ansvarlig innovasjon.

Kurset skal og gi mer kunnskap om institusjoner som fremmer og/eller hemmer ansvarlig styring, forretning og ledelse.

Det overordnede målet er å gi økt bevissthet rundt etiske valg og aktørene sitt moralske ansvar i privat og offentleg virksomhet. En grundig innføring i sentrale etiske begrep og teorier skal gi innsikt i hvilke viktige standpunkt og ordninger bygger på og gi et grunnlag for å identifisere og diskutere etiske problemer i samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Deleksamen med en gruppebasert semesteroppgave og en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Gruppebasert semesteroppgave skal være på 5-12 sider, og utgjør 40% av endelig karakter. Skriftleg individuell skoleeksamen utgjør 60% av endelig karakter. Begge deler må vere bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikkje bestått.

Arbeidskrav: Presentasjon av artikkel eller kapittel for klassen. Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Responsible Business Administration (ØAA116)

Course Description for Year of Study 2018/2019