HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Human Resource Management (ØAA114)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført kurs i HRM skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive sentrale HRM-oppgaver.
  • Forklare betydningen av strategisk forankring av HRM-funksjonen.
  • Forstå arbeidslivets spilleregler.
  • Forstå betydningen av hvilke utfordringer internasjonalisering medfører for HRM-funksjonen.

Ferdigheter

  • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere HRM-funksjoner i en organisasjon, som rekruttering, utvikling, avvikling og tilrettelegging av arbeidsmiljøtiltak.

Generell kompetanse

  • HRM-faget skal gi studenten nødvendig forståelse av den menneskelige kapital og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
  • Studenten skal gjennom HRM ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt HRM-praksis.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi studenten en innføring i HRM og gi innsikt i dette fagområdet innenfor en historisk, organisatorisk og kulturell sammenheng. Kursopplegget skal basere seg på en kombinasjon av teori og praksiseksempler fra arbeidslivet og gi øvelse i å anvende teori på praktiske problemstillinger.

HRM er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan en kan tilrettelegge for læring, kompetanseutvikling, motivasjon, gode arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om HRM-funksjonens ansvar, rolle og oppgaver i styring og ledelse av organisasjoner. Kunnskap om relevante metoder, virkemidler og verktøy.

Undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Gruppebasert semesteroppgave med justerende muntlig eksamen. Karakteren på semesteroppgaven kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

.

Arbeidskrav: Ingen

Tilrådde forkunnskapar: Anbefalte forkunnskaper: Organisasjon I eller tilsvarende.

Human Resource Management (ØAA114)

Course Description for Year of Study 2018/2019