HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Ledelse, organisasjon og kultur (ØAA112)

Emnebeskriving for studieåret 2018/2019

Læringsutbytte:

Ved fullført kurs i Ledelse, organisasjon og kultur skal studenten:

Kunnskaper

  • Beskrive utviklingen av de ulike ledelsesperspektivene.
  • Forklare og forstå utøvelse av ledelse under ulike kontekstuelle forhold.

Ferdigheter

  • Analysere ulike organisasjonstyper og betingelser for ledelse.
  • Anvende fagkunnskapen på relevante case fra arbeids-/organisasjonslivet.

Generell kompetanse

  • Kunne identifisere ledelsesutfordringer i ulike organisasjoner.
  • Evne til kritisk refleksjon i måter å utøve ledelse på.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal kunne gi studentene en videreføring innen fagområdet administrasjon og ledelse med fokus på den menneskelige ressursen. Et viktig siktemål blir å kunne oppøve studentenes evne til å vurdere ledelse og dets betydning i ulike kontekster og situasjoner.

Innhold

Ledelse; et mangetydig fenomen.

Leders plattform for ledelse.

Ledelse og effektivitet: hvordan ledelse kan virke i organisasjoner.

Kontekster for ledelse: kultur, organisasjonsform, kjønn og profesjon.

Undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Gruppebasert hjemmeeksamen med justerende muntlig eksamen. Karakteren på hjemmeeksamen kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre

Tilrådde forkunnskapar: ØAO001 Organisasjon I og ØAO015 Organisasjon II og Etikk eller tilsvarende.

Leadership, Organization and Culture (ØAA112)

Course Description for Year of Study 2018/2019