HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Bacheloroppgåve (NAB3030)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studenten

 • Har kunnskap som bidreg til at studenten kan utrede ei konkret fagleg problemstilling.
 • Har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar og problemstillingar knytt til bacheloroppgåva.
 • Har brei kunnskap om prosessar, verkty og metodar knytt til bacheloroppgåva.
 • Kjenner til forskings og utviklingsarbeid innan valt emne.

- Ferdigheitar:

Studenten

 • Kan vidareutvikla og nytta den kunnskapen dei har tileigna seg i form av ei praktisk problemstilling, eller utfordringar i reiarlag, maritime verksemder og/eller maritime offentlege etatar og eksisterande forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan utøva ei kritisk forståing til kunnskapar innan dei maritime fagområda.
 • Kan oppdatera allereie tillært kunnskap og henta inn relevant forskings- og utviklingsarbeid.
 • Kan setja teoriane inn i ei større samanheng.
 • Nytta relevante faglege verkty, teknikkar og uttrykksformer.
 • Kan finna, vurdera og visa til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kan arbeide saman med andre på same nivå om eit felles mål.
 • Er i stand til å løyse utfordringar relatert til prosjektarbeid i grupper i samarbeid med gruppemedlemar.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

- Generell kompetanse:

Studenten

 • Har utvikla innsikt i relevante problemstillingar i det maritime fagområdet.
 • Kan planleggja og gjennomføra tilsvarande prosjekt, både aleine og saman med andre.
 • Kan formidla oppgåva si problemstilling, teoriar og resultat både skriftleg og munnleg.
 • Er medviten etiske retningsliner og utfordringar knytt til arbeid med tilsvarande prosjekt.
 • Har erfaring med å jobbe i grupper mot eit felles mål.

Innhald og oppbygging : Bacheloroppgåva skal ta opp problemstillingar som er tilknytt det maritime fagområdet. Oppgåva skal primært vera knytt opp mot praktiske problemstillingar eller utfordringar i reiarlag, maritime verksemder, maritime offentlege etatar eller eksisterande FoU-arbeid på institusjonen.

Undervisnings- og læringsformer: Studentane skal løysa oppgåva i grupper på 3-4 personar. Studentane vil få tilpassa rettleiing. Før oppstart av arbeidet skal rettleiar/fagansvarleg godkjenna problemstillinga oppgåva vert retta inn mot.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Det vert krevd minst 100 sp innan studieprogrammet for å melde seg opp til bacheloroppgåva med levering i vårsemesteret, og 125 sp for levering haustsemesteret.

Vurderingsform:

Vurderinga skjer på grunnlag av den innleverte bacheloroppgåva.

Ved ei eventuell klage på bacheloroppgåva må heile gruppa underskrive klaga for ny vurdering. Den nye vurderinga gjeld heile gruppa.

Arbeidskrav: Prosjektskisse med skildring av tema, framdriftsplan og foreløpig problemstilling må vera godkjent av ein rettleiar/fagansvarleg innan ein nærare fastsett frist. Skrivekurs (Vert spesifisert i semesterplan ved semesterstart). Framføring i plenum (vert spesifisert i semesterplan ved semesterstart)

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle tilgjengelege

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Bachelor Project (NAB3030)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

- Knowledge:

The student

 • Have knowledge that helps the students to study a specific academic issue methodically.  
 • Have broad knowledge about key issues, theories and academic issues tied to the bachelor project.
 • Have broad knowledge about processes, tools and methodology tied to the bachelor project.
 • Are familiar with research and development within the chosen area.

- Skills:

 • Can develop further and use the knowledge they have acquired forming a practical issue, or challenges within shipping companies, maritime businesses, maritime governmental agencies or research and development work.
 • Can exert a critical understanding of the knowledge within the maritime fields.
 • Can update knowledge already achieved and collect relevant research and developmental work.
 • Can use the theories within a larger perspective.
 • Masters relevant tools, techniques and forms of expression.
 • Can find, evaluate and refer to information and scholarly subject matter and present it in a manner that sheds light on the problem.
 • Can work with others on the same level towards a common goal.
 • Are capable of solving challenges related to project work in groups in collaboration with group members.
 • Can reflect upon own academic practice and adjust it under supervision

- General Qualifications:

 • Have given the students insight in relevant issues within the maritime field.
 • Is able to plan and execute similar projects, both alone and in collaboration with others.
 • Is able to communicate the project, theories and results both in writing and orally.
 • Is aware of ethical guidelines and issues related to work with similar projects.
 • Has experience with working in groups towards a common aim.

Contents and Structure: The Bachelor Project should include issues related to the maritime field. The project shoul primarily be tied to practical issues or challenges in Shipping Companies, maritime businesses, maritime governmental agencies or ongoing Research and Development projects at the institution.

Teaching Methods: The students should carry out this project in groups of 3 to 4 persons. They will receive guidance from relevant personnel. The assigned supervisor has to approve of the issue, which the project is directed against.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: The student has to have at least 100 credits in the study program approved before they can sign up for the bachelor project with completion in the Spring semester, and a minimum of 125 credits for completion in the Fall semester.

Assessment:

Examination of the submitted bachelor thesis.

In case of any complaint, the entire group has to sign the appeal. The new examination will apply to the entire group.

Course Requirements: A project plan with a description of the theme, a schedule and a preliminary issue has to be approved by a supervisor/responsible person within a given date. Course in Academic Writing (will be specified in the beginning of the semester). Performance in plenary (will be specified in the beginning of the semester)

Examination Aids: All available

Recommended Previous Knowledge: None.