HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Samarbeid, organisasjon og kultur på skip (NAB1028)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Etter fullført kurs har studenten:

 • Grundige kunnskaper om hvordan sosiale organisasjoner er bygget opp; hvilke elementer de består av og hvordan disse henger sammen.
 • Bred kunnskap om ulike teorier som definerer,  identifierer og beskriver organisasjoner på ulike måter
 • Solide kunnskaper om forskjellene mellom de instrumentelle oppgavene som organisasjoner er redskap (midler) for å løse og de organisatoriske oppgavene som må løses for at organisasjonen skal bli et godt redskap
 • Solide kunnskaper om hvilke organisatoriske oppgaver som må løses for at organisasjonen skal fungere godt slik at samarbeidet blir fruktbart.
 • Bred kunnskap om hva begrepet kultur refererer til og de ulike måtene det brukes på i litteraturen om organisasjoner
 • Bred kunnskap om hvordan noen samspillsprosesser leder til høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid mens andre leder til mistrivsel, mistillit og forakt, lav sikkerhet og ineffektivt samarbeid.
 • Bred kunnskap om hvordan konflikter oppstår og kan løses når mennesker samarbeider i organisasjoner
 • Bred kunnskap om hvordan ulike mennesker kan ha ulike forestillinger om hvilke mål en organisasjon skal ha, hvilke oppgaver den skal løse, hvordan oppgavene skal fordeles i tid og rom, hvordan ansvaret skal fordeles osv.
 • Solide kunnskaper om forholdet mellom individ og organisasjon og
  • hvordan ulike individer fyller sine organisatoriske roller på ulike vis, og
  • at alle medlemmer av organisasjoner alltid vuderer om kostnaden ved å være organisert er større eller mindre enn gevinsten ved å være organisert
 • Bred kunnskap om hvordan medlemmer av en organisasjon kan komme i konflikt med seg selv eller andre pga sin rolle i andre organisasjoner, eller andre identiteter som de har utenfor den spesifikke organisasjonen.
 • Kunnskaper om forskjellen mellom formelle og uformelle organisasjonsstrukturerer og -prosesser.
 • Bred kunnskap om de spesielle organisasjons- og samværsutfordringene som et liv til sjøs innebærer.
 • Kjennskap til relevant forskning om samarbeid og organisering på skip og metodene som anvendes i slik forskning.

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan studentene anvende kunnskapene ovenfor til å:

 • Beskrive spesifikke organisasjoner.
 • Fremsette fornuftige hypoteser om hvilke faktorer og prosesser som leder til at spesifikke organisasjoner fungerer mer eller mindre godt eller dårlig (med høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid, eller det motsatte).
 • Diskutere hypotesene de framsetter
 • Reflektere over egen anvendelse av kunnskapene og justere egne måter å samarbeide på ut fra slik refleksjon
 • Tolke og bruke forskningsresultater for å forbedre samarbeidet og organiseringen av skipets oppgaver.
 • Å vurdere validiteten til forskningsresultater framkommet ved ulike metoder

Kompetanse: Etter fullført kurs kan studentene bidra til:

 • At organisasjoner de deltar i fungerer godt.
 • Mer effektivt samarbeid, vennligere og mer inkluderende samtaler og triveligere samvær.
 • Å anvende forskningsresultater for å forbedre samarbeidet og organiseringen av skipets oppgaver
 • Å utvikle enkle forskningsdesign for å utforske ulike aspekter av samarbeidet og organiseringen av oppgaver på skip
 • Innovativ bruk av forskning for å identifisere og løse samarbeids- og organisasjonesproblemer

Innhald og oppbygging :

Innføring i grunnleggende kunnskaper om hva som skal til for å etablere og vedlikeholde fruktbare samarbeidsformer ombord i et skip og mellom skipet og andre aktører.

Deltagelse på forelesninger er essensielt for å oppnå de læringsresultatene som er beskrevet.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger, gruppearbeid og skriftlige mappeoppgaver

Deltagelse på forelesninger er essensielt for å oppnå de læringsresultatene som er beskrevet

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Mappevurdering med 3 separate innleveringer

I og med denne vurderingsformen gis det ikke anledning til å "kontinuere". Dersom en student ikke består en eller flere av mappelementene vil det kun gis anledning til å forbedre elementet (elementene) neste gang faget arrangeres. 

Arbeidskrav: Ja. To skriftlige studiekrav. Et individuelt og et gruppearbeid. Det første studiekravet skal leveres på slutten av første forelesning. Begge oppgavene spesifiseres i semesterplan ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Cooperation, organisation and culture at sea (NAB1028)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

Knowledge. Upon completion of the course students have:

 • Solid knowledge about how social organisations are structured; the elements they cosnist of and how these elements are related.
 • Broad knowlege about different theories that define, identify and describe organisations in different ways.
 • Solid knowledge about the difference between the instrumental tasks that the organisation is a tool (a means) to achieve and the organisational tasks that must be solved to make the organisation a good tool.
 • Broad knowlege about what organisational tasks must be solved in order for the organisation to work well.
 • Broad knowlege about what the concept culture refers to and the various ways the concept is used in the literature about organisations
 • Broad knowlege about how certain types of interactions lead to high levels of communal well-being, mutual support, trust and respect, high safety levels and efficiency, whereas other types of interactions lead to poor well-being, distrust and contempt, low levels of safety and inefficiency.
 • Broad knowlege about how different individuals may have different ideas about the goals an organisations is supposed to work towards, the tasks it should solve, how the tasks should be distributed in space and time, how the responsibility should be distributed etc.
 • Solid knowledge About the relationship between individual and organisation and
  • how different individuals fulfil their organisational roles in different ways
  • that individuals choose to continue being members of an organisation based on a calculation of whether the cost of organising is greater or lesser than the profit of doing so.
 • Broad knowlege about how members of an organisation may experience conflicts between their role in this and other organisation, or between their identity within one organisation and identities outside the organisation
 • Knowledge bout differences between formal and informal organisational structures and processes
 • Broad knowlege about the particular organisational and interpersonal challenges that can found at sea.
 • Become acquainted with relevant research about cooperation and organisation on ships and the methods used for such researdch

Skills: Upon completion of the course students are able to apply the above knowledge:

 • In order to describe specific organisations
 • In order to analyse specific organisations and propose reasonable hypothesis about the factors and process that contribute to how and why the organisation works well or not.
 • To discuss the hypothesis proposed.
 • To reflect on their own use of this knowledge and to adjust their own behaviour and ways of cooperating based on such reflection.
 • To interpret and use research to improve the cooperation and the organisation of the ship's tasks
 • To assess and evaluate the validity of research produced by different methods

Competence. Upon completion of the course students are able to contribute to:

 • That the organisations they are part of work well
 • More effective cooperation, friendly and inclusive dialogs and a happy ship.
 • The empoyment of research to improve cooperation and organisation of the ship's tasks.
 • Create simple reaserch designs fit to explore various aspects of the cooperation and organisation of a ship's tasks.
 • Innovative use of research to identify and solve problems with cooperation and organisation.

Contents and Structure:

Introduction to basic knowledge about what is needed in order to establish and maintain fruitful cooperation on board the ship and between the ship and other actors

Attending lectures is essential to acheive the learning outcomes for this course.

Teaching Methods:

Lectures, group work, written portfolio assignements,

Attending lectures is essential to acheive the learning outcomes for this course

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Portfolio with 3 separate assignments

Students who fail one or more of the assignments will not be given the opportunity to resit the exam until next time the course is offered.

Course Requirements: Yes. Two written mandatory assignments. One individual, and one group work. The first assignment must be handed in at the end of the first lecture. Both task will be specified in the beginning of the semester.

Examination Aids: All

Recommended Previous Knowledge: None