HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Navigasjon II (NAB1027)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundige kunnskaper om navigasjonssystemers bruk, virkemåte, nøyaktighet og begrensninger
 • kjenner til utviklingsarbeid for å kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • kan bestemme posisjonen til et skip gjennom terrestriske navigasjonsteknikker ved kystseilas
 • har grundig kunnskap om internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen, Sjøveisreglene, og signalering
 • kan prinsippene for sikker brovakt, herunder dagbokføring
 • har grunnleggende kunnskap om virkning miljøkrefter har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om nautiske publikasjoner, rapporteringsregimer/overvåkningssystem og prinsipper for bruk av los
 • har grundig kunnskap om kartprojeksjoner og geodetiske datum
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging for seilaser langs kysten og andre trafikkerte farvann. 

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere navigasjonssystemers virkemåte, nøyaktighet, begrensninger og ytelse
 • kan anvende kunnskapen om kart, navigasjonssystemer, Sjøveisregler, brovaktforskrift og dagbokføring på praktiske og teoretiske problemstillinger i planlegging, overvåking og gjennomføring av seilas for å treffe begrunnede valg
 • kan på simulator  utvise ferdigheter i sikker manøvrering og seilas under forskjellige miljøpåvirkninger
 • kan anvende nautiske publikasjoner i forbindelse med rapportering, bruk av los, innhenting av opplysninger om strømforhold o.l.
 • kan samhandle i et broteam

Kompetanse:

Studenten

 • kan ved hjelp av kunnskaper om navigasjonssystemer, Sjøveisregler, brovaktforskrift, kart og andre nautiske publikasjoner planlegge og gjennomføre en sikker seilas under påvirkning av varierende miljøkrefter

Innhald og oppbygging :

INNHOLD:

 • Sjøveisregler
 • Brovakthold
 • Morse og signalflagg
 • Dagbokføring
 • Bruk av los.
 • VTS og andre rapporteringsregimer og overvåkningssystem.
 • Nautiske publikasjoner og seilas planlegging.
 • Geodesi og kartprojeksjoner.
 • Kartarbeid.
 • Strømkobling og drift.
 • Nøyaktighet og elektroniske stedlinjer.
 • Satellittbasert navigasjonssystem.
 • Landbaserte navigasjonssystem.
 • Kortdistanse navigasjonssystem.
 • Integrerte navigasjonssystem.
 • Krav til navigasjonssystem.
 • Dynamiske posisjoneringssystem (DP)
 • Treghetsnavihasjon (TNS)
 • Akustisk navigasjon

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I og NAB2014 Navigasjon III utgjør dette faget grunnlaget for utskrivelse av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ ledelse utgjør faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.
 • Studenten må selv skaffe seg sjøkart nr. 21 og 23 før oppstart av emnet.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, kartarbeid og oppgaver, simulatorøvelser.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Praktisk-muntlig eksamen avvikles på simulator.   vekting 30%.  Karakter: gradert A-F

Skriftlig eksamen kan skje elektronisk. vekting 70 %. Karakter gradert: A-F

Arbeidskrav: Ja.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Praktisk-muntlig eksamen - parallellforskyver og stikkpasser

Skriftlig eksamen - Høgskolens kalkulator og formelsamling

Tilrådde forkunnskapar: NAB1026 Navigasjon I

Navigation II (NAB1027)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

Knowledge

The student

 • has thorough knowledge of navigation systems use, mode of operation, accuracy and limitations.
 • knows the development work so he/she is able to update his/her knowledge in the discipline.
 • can make a position fix for a ship by using terrestrial navigation technics at  a coastal voyage 
 • has thorough knowledge of International Regelations for Preventing Collisions At Sea (COLREG) and use of signals
 • Knows how to keep a safe navigational watch, including keeping of deck log book
 • has basic knowledge about the impact the enviroment has on ship's maneuvering ability
 • has knowledge of nautical publications , ship reporting systems and the principles for piloting
 • has thorough knowledge about chart projections and geodetical datums
 • has thorough knowledge about passage planning in coastal waters and other areas with heavy traffic

Skills

The student

 • can evaluate navigation systems mode of operation, accuracy limitations and performance 
 • can utilize knowledge of chart, navigation systems, COLREG,standards for watch keeping and keeping of deck log book at practical and teoretical problem in planning, monitoring and executing of a voyage, based on justified choices
 • can, at simulator,under influence of different enviromental forces, demonstrate skills in manoeuvering and ship handling 
 • can use nautical publication to obtain information for reporting systems, pilotage and tidal conditions
 • can interact in a bridge team work

Competence:

The student

 • can by use of knowledge of navigation systems, COLREG, Standards of watchkeeping, chart and other nautical publications, plan and carry out a safe voyage while influenced by variating enviroment forces

Contents and Structure:

Course contents:

 • The International Convention for Preventing Collisions at Sea (COLREG)
 • Watckeeping
 • Morse and signals
 • Deck log book keeping
 • Pilotage.
 • VTS and other ship rapporting systems
 • Nautical publications and passage planning.
 • Geodesy and chart corrections
 • Chartwork.
 • Calculating current and drift
 • Accuracy of electronic line of position(LOP)
 • Satellite based navigation systems.
 • Land-based navigation systems.
 • Short distance positions systems
 • Integrated  navigation systems.
 • Requirements for electronic navigational systems
 • Dynamic positioning systems (DP)
 • Inertial Navigation System (INS)
 • Acoustic navigational systems.

Pracitcal information:

The subject covers relevant IMO requirements stated in STCW78 found in tables A-II/1 and A-II/2. This course is in combination with the courses NAB1026 Navigation I and NABxxxx Navigation III the foundation for course diploma for ARPA, ECDIS and AIS.

This course in combination with NAB1026 Practical Navigation I, NABxxxx Navigation III and NAB3010 Operational Management are the foundation for the BRM course diploma.

The student must get hold of norwegian chart no. 21 & 23 before the vourse starts.

Teaching Methods: Lectures, chart work and assignments, simulator exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Practical exam will be held in the simulator. Weight 30 %.Grade: A-E/passed; F/failed.

Written exam may be conducted electronically. Weight 70 %. Grade: A-E/passed; F/failed.

Course Requirements: Yes.

Examination Aids:

Practical exam - divider and parallel ruler

Written exam - The University College`s calculator and The College's Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) is handed out during the exam

Recommended Previous Knowledge: NAB1026 Navigation I