HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Navigasjon I (NAB1026)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har grunnleggande kunnskapar om maritime omgrep, ord og uttrykk
 • har kunnskapar om Sjøvegsreglane og bruk av desse reglane
 • har grunnleggande kunnskapar om elektro- og radiotekniske omgrep
 • har grundige kunnskapar om maritim pulsradar, ARPA, elektroniske kartmaskiner, elektroniske kart, magnet -og gyrokompass, autopilot og AIS
 • har grunnleggande kunnskapar om bruk av kart for navigasjon

Ferdigheiter

Studenten

 • kan med hjelp av fagterminologi kommunisera med medstudentar og instruktørar i simuleringssituasjonar
 • kan foreta ei optimal innstilling av maritim radar på simulator, samt nytte dei hjelpefunksjonane ein moderne maritim radar har
 • kan  nytte ECDIS til å lage ruter og monitorera seglas
 • kan bruke magnet -og gyrokompass, autopilot og AIS
 • kan utføre grunnleggjande planlegging i papirkart

Kompetanse

Studenten 

 • kan bestemme posisjon, kartlegge trafikk med tanke på nærsituasjonar/ sjøvegsreglar, samt identifisere seglingsmerke ved hjelp av elektroniske navigasjonssystem som radar og ECDIS
 • kan bestemme posisjon ved hjelp av papirkart  og optiske hjelpemidl som sjømerker o.l.
 • kjenner til utvikling av nye radar- og kompasstypar.

Innhald og oppbygging :

INNHALD:

 • Skipsnemningar
 • Skipstypar
 • Stillingsnemningar
 • Vaktordningar
 • Koordinatar på jorda: bredde og lengde, retningar og distanser.
 • Kursar og peilingar
 • Kart: Papirkart, Kart-katalogar og målestokk.
 • Enkelt om kartprojeksjon og geodetisk datum.
 • Kartdatum (LAT, MV og HAT)
 • Sjømerker, fyr og kartsymbol.
 • Posisjoner i kartet: breidde/lengde, peiling/avstand, krysspeiling, avstand/avstand.
 • Grunnleggjande planlegging av seglas i kart
 • Kartseglas.
 • Retting av kart.
 • Elektro- og radiotekniske grunnomgrep
 • AIS og AIS-SART
 • Radar, racon og SART
 • Elektroniske kart
 • Magnet-, gyrokompass og andre kompasstypar, med kursrettingar
 • Autopilot
 • Grunnleggjande sjøvegsreglar - oversikt, regel 3, del C, og til slutt del B

Praktisk info:

 • Faget dekkjer relevante krav i henhold til STCW78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III danner NAB1026 Navigasjon I grunnlag for utskrivelse av kursbevis innen ARPA, AIS og ECDIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1027 Navigasjon II, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ leiing utgjer faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.

Merk at studenten må sjølv skaffe seg sjøkart nummer 21 og 23 til oppstart av emnet.

Undervisnings- og læringsformer: Førelesningar, kartarbeid og oppgåver, simulatorøvingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Praktisk-muntleg vurdering avviklas på simulator (Vektet 30%).

Skriftlig vurdering (Vektet 70%).Kan skje elektronisk.

Arbeidskrav: Ja

Hjelpemiddel ved eksamen:

Praktisk-muntleg vurdering - stikkpassar og parallellforskyvar

Skriftlig vurdering - Høgskulens kalkulator og formelsamling

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Navigation I (NAB1026)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

Knowledge

The student

 • has basic knowledge of maritime notions, -words and -terms 
 • has basic knowledge of COLREG and application of these rules
 • has basic knowledge of electromagnetic and radio technical terminology
 • has thorough knowledge of maritime radar, ARPA,electronic chart systems, electronic charts, magnetic -and gyrocompass, autopilot and AIS
 • has basic knowledge in use of charts for navigation

Skills

 • The student
 • can with use maritime terminology communicate with fellow students and instructors in a simulator  situation
 • can carry out an optimal adjustment of maritime radar in simulator, including use of utillity functions of a modern maritime radar
 • can make use of ECDIS in planning and monitoring a voyage
 • can use magnet- and gyrocompass, autopilot and AIS
 • can carry out basic voyage planning in paper charts

Competence

The student

 • can make a position fix, observe the ship traffic considering close quarter situations/ COLREG and identify navigation marks using electronic navigation system like radar and ECDIS 
 • can make a position fix using paper chart and optical utility like navigation mark etc.
 • Knows the develoment of new radar- and compass systems

Contents and Structure:

Course contents:

 • Ship terms
 • Ship types
 • Ship ranks
 • Watchkeeping arrangements
 • Geodetic coordinate systems, lattitude and longitude, directions and distances.
 • Course and bearing
 • Charts: Paper chart, chart-catalog and scale
 • Basic chart projection and geodetic datum
 • Chart datum (LAT, MW and HAT)
 • Seamark, lights and chart symbols
 • Positions in charts: lat/long, bearing/distance, cross bearing, dist/dist.
 • Basic planning in chart
 • Chart voyage.
 • Chart corrections.
 • Electromagnetic radio technical terminology
 • AIS and AIS-SART
 • Radar, racon and SART
 • Electronic charts
 • Magnetic-, gyrocompass and other compasses, with course corrections
 • Autopilot
 • Basic COLREG - Overview, rule 3, part C, and part B

Practical information:

The subject covers relevant IMO requirements stated in STCW78 found in tables A-II/1 and A-II/2.

This course is in combination with the courses NAB1027 Navigation II and NAB2014 Navigation III   the foundation for course diploma for ARPA, ECDIS and AIS.

This course in combination with NAB1027 Practical Navigation II, NAB2014 Navigation III and NAB3010 Operational Management are the foundation for the BRM course diploma.

The student must get hold of norwegian chart no. 21 & 23 before the course.

Teaching Methods: Lectures, chart work and assignments, simulator exercises.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Practical exam will be held in the simulator (30%).

Written exam (70%). May be conducted electronicall.

Course Requirements: Yes.

Examination Aids:

Practical exam - divider and parallel ruler

Written exam - The University College`s calculator and The College's Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) is handed out during the exam

Recommended Previous Knowledge: None