HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Maritim engelsk (NAB1024)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

  - Kunnskapar:

Studentane skal kunna maritime standarduttrykk på engelsk som vert nytta i intern og ekstern kommunikasjon om bord. Dei skal vera i stand til å kommunisera effektivt og utan misforståingar ved hjelp av dei maritime standarduttrykka med mottakarar som ikkje har engelsk som førstespråk. Studentane skal vera trygg på å kommunisera på eit framandt språk i ulike operative situasjonar, både knytt til dagleg drift og til ekstraordinære tilfelle som naudssituasjonar.

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna nytta grunnleggjande engelsk relatert til operasjon og drift av skip. Dei skal vera i stand til å nytta engelsk som kommunikasjonsspråk i ein maritim arbeidskvardag, og nytta engelsk vokabular og grammatikk korrekt. Dei skal kunna nytta det maritime standardvokabular i ein bestemt operasjon, som til dømes fortøying, lasting/lossing eller liknande, både med personar om bord i eige skip og eksterne partar.

- Generell kompetanse:

Studentane skal vera i stand til å gjennomføra arbeidsoppgåver om bord i eit skip der arbeidsspråket er engelsk. Dei skal kunna utveksla synspunkt og erfaringar på engelsk i eit maritimt fagmiljø. Studentane skal vera trygg i kommunikasjon som går føre seg på engelsk, og evna å fanga opp moglege misforståingar når slike kan oppstå som følgje av mangelfulle språkkunnskapar hos andre. Faget dekkjer relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1.

Innhald og oppbygging :

Dette kurset har som mål å gje studentene den nødvendige kunnskapen, ferdigheiten og kompetansen som er nødvendig for å utføre kommunikasjon mellom skip og  fasiliteter langs kysten, samt mellom skip og ombord på skip.

Denne kompetansen er påkrevd for å utføre plikter og arbeid ombord på skip på ein profesjonell/fagmessig og trygg måte.

Kurset er meint å utvide studentenes kunnskap, forståelse og ferdigheit for å kunne overhalde kravene i IMO's STCW.

Muntlig eksamen må påreknast å bli arrangert både på dagtid og kveldstid.

Undervisnings- og læringsformer:  Forelesingar og individuell rettleiing.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen må påreknast å bli arrangert både på dagtid og kveldstid.

Arbeidskrav:  Skriftlege og munnlege innleveringar.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen hjelpemiddel er tillét under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Maritime English (NAB1024)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

 - Knowledge:

The students should know the maritime English standard vocabulary used in internal and external communication onboard. They should be able to communicate efficiently and without misunderstandings by using the maritime standard vocabulary when communicating with persons of a different native language. The students should be comfortable when communicating in English during different operational situations, both during normal daily operations and extraordinary situations such as emergencies.

- Skills:

The students should be able to use English related to operation of a vessel. They should be able to use English as primary means of communication in a maritime environment and use English vocabulary and grammar correctly. They should be able to use the maritime standard vocabulary during an operation, e.g. mooring, cargo handling or other onboard operations, both when communicating with the vessel's crew and with external personnel.

- General Qualifications:

The students should be able to perform their work onboard a vessel where the working language is English. They should be able to exchange opinions and experiences in English within a maritime environment. They should be confident in communicating in English and be able to capture possible misunderstandings where such can arise as a consequence of inadequate language skills of others. This course meets the relevant requirements of STCW 78 as amended, table A-II/1.

Contents and Structure:

This course serves to extend the student's knowledge, skills and competences that are necessary to communicate in English between vessels and coast facilities, as well as intraship and intership communication.

These competences are required in order to carry out duties and work on board a ship in a professional and safe manner.

The course serves to extend the students¿ knowledge, understanding and proficiency in order to comply with IMO STCW requirements.

The oral exam might be carried out both during daytime and in the evenings.

Teaching Methods:  Lectures and individual guidance.

Language of Instruction:  English

Entry Requirements: None.

Assessment:

Oral examination.

The oral exam might be carried out both during daytime and in the evenings.

Course Requirements: Written and Oral Assignments.

Examination Aids: No study aids allowed during the exam.

Recommended Previous Knowledge: None.