HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggjande realfag Y-veg (NAB1023)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

  - Kunnskapar:

Studentane skal kunna utføra gjera greie for rørslelikningane for konstant akselerasjon. Dei skal kunna bruka Newton sine lovar og skildra friksjon, skråplan, arbeid og energi. Studentane skal kjenna til 1. hovudsetning, temperatur, varmekapasitet, spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampingsvarme. Dei skal ha kjennskap til tilstandslikninga for ideelle gassar, og vite korleis bryting i prisme og totalrefleksjon skjer. Studentane skal ha grunnleggjande kunnskapar i brøkrekning, parentesreglar, faktorisering, potensar, logaritmeomgrepet og det å snu ein formel. Studentane skal kunna gjere greie for første- og andregradslikningar med ein og to ukjende, enkle ulikskapar, definisjon av trigonometriske funksjonar for vinklar mindre enn 180°, trekantberekningar, arealsetning, lineære funksjonar, likningar for rett linje, proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet og andregradsfunksjonar.

- Ferdigheitar:

Studentane skal kunna analysera eit problem, setja opp kraftvektorar på komponentform og nytta Newton sine lovar til å løysa problemet. Dei skal kunna stilla opp ei likning for avgjeven og motteken varme for eit system av lekamar, og kjenna dei sentrale teoriane. Studentane skal beherska grunnleggjande matematiske reglar og kunna løysa enkle likningar og ulikskapar. Dei skal ha innsikt i korleis ein reknar ut spesifikk varmekapasitet og spesifikk smelte- og fordampingsvarme. Studentane skal kunna utføra enkle berekningar med brøkrekning, parentesar, faktorisering og potensrekning. Dei skal vera i stand til å snu ein formel for å kunna nytta den i eit reknestykke.

- Generell kompetanse:

Studentane skal kunne skrive matematikk med korrekt bruk av matematiske symbol og skrivemåtar. Dei har innsikt i grunnleggjande fysiske og matematiske omgrep og modellar, og kan forklare desse til andre. Studentane kan snu formlar og har opparbeidd seg kunnskapar som er naudsynte for vidare realfag og nautiske fag.

Innhald og oppbygging : Grunnleggjande mekanikk, termofysikk, geometrisk optikk, gasslovar, aritmetikk og algebra, likningar og ulikskapar, trigonometri, geometri og funksjonar. 

Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og rekneverkstad

Undervisningsspråk: Norsk 

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen, 4 timar

Arbeidskrav: Innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Texas TI-84 Plus) og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vert utdelt under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: Bestått VG1 og VG2 og fagbrev som matros eller fiskar.

Basic Mathematics and Physics Y-vei (NAB1023)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

 - Knowledge:

The students should be able to explain calculations by use of the motion equations for constant acceleration. They should be able to use Newton's laws, and describe friction, ramps, work and energy. They should be able to explain the 1st Main sentence, temperature, heat capacity, specific heat capacity and specific melting heat and vaporization. The students should know of the equation of state for ideal gases, refraction in prisms and total reflection. They should have basic knowledge of fractions, parenthesis rules, factorization, potencies, logarithms, and how to use a formula. The students should be able to explain first and second degree equations with one or two unknown factors, simple inequalities, the definition of trigonometric functions for angles less than 180°, triangle calculations, linear functions, equations for straight lines, proportionality, inversely proportionality and quadric functions.

- Skills:

The students should be able to analyze a problem, applying force vectors by using components, and use Newton's laws of motion in solving the problem. They should be able to set up an equation of given and received heat for a system of objects, and know the most important theories. The students should master basic mathematics and be able to solve simple equations and inequalities. They should know how to calculate specific heat capacity and specific melting heat and vaporization. The students should be able to perform basic calculations using fractions, parenthesis rules, factorization and potencies. They should be able to use a formula correctly in calculations.

- General Qualifications:

The students should be able to write mathematics correctly by using mathematic symbols and names. They should have insight in basic concepts and models in Physics and Mathematics, and be able to explain these to others. The students should have the necessary prerequisites for future studies within mathematics, physics and nautical subjects.

Contents and Structure: Basic mechanics, thermo physics, geometrical optics, gas laws, arithmetic, algebra, equations and inequalities, trigonometry, geometry and functions.

Teaching Methods:  Lectures and workshops

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam, 4 hrs

Course Requirements: Assignments (will be specified in the beginning of the semester).

Examination Aids: The University College¿s calculator (Texas TI-84 Plus) and Technical table of formulas (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) will be handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge:  Passed VG1 and VG2 and craft certificate as Able Seaman or Fisherman.