HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kjemi (NAB1022)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

 - Kunnskapar:

Studenten kan skildra:

 • Atomet si oppbygging, periodesystemet.
 • Grunnstoffa, kjemisk binding.
 • Reaksjonslikningar, støkiometri.
 • Oksidasjon og reduksjon.
 • Nomenklatur, komplekse ion.
 • Aggregattilstandane, gasslovane.
 • Løysingar.
 • Syrer og basar.
 • Elektrokjemi.
 • Organisk kjemi.
 • Korrosjon.
 • Eigenskapar ved lasta.
 • Kontroll av farar.
 • Sikkerheitsutstyr.
 • Entring av tankar.
 • Gassmåling og gassfriing.

- Ferdigheitar:

 • Studentane kan nytta fagleg kunnskap til å diskutera sentrale problemstillingar om bord i skip. Eksempel på slike problemstillingar er
  • korrosjon og korrosjonsvern,
  • botnstoff,
  • handsaming av ballastvatn,
  • produksjon av drikkevatn,
  • oljeutslepp, forureining til luft,
  • kor giftige stoff er,
  • handsaming av tanklast,
  • osb.

- Generell kompetanse:

 • Oppfyller delar av krava for sertifisering i tankoperasjonar i følgje IMO sine modellkurs 1.02 (2.1, 2.2, 2.3, 3.1-3.6), 1.04 (1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4) og 1.06 (1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.5).

Innhald og oppbygging : Grunnleggjande kjemi med særskilt fokus på den maritime tilknytinga.

Undervisnings- og læringsformer:  Forelesingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skrifteleg eksamen, 4 timar, karakter A-F.

Arbeidskrav: Innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart).

Hjelpemiddel ved eksamen:

Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vært utdelt.

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) vært utdelt.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Chemistry (NAB1022)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

 - Knowledge:

The student has sufficient theoretical knowledge in:

 • Atoms, the Periodic Table.
 • The elements, chemical bonds.
 • Reaction equations, stoichiometry.
 • Oxidation and reduction.
 • Nomenclature, complex ions.
 • The aggregate states, gas laws.
 • Solutions.
 • Acids and bases.
 • Electrochemistry.
 • Organic chemistry.
 • Corrosion.
 • Cargo properties.
 • Controlling danger.
 • Safety equipment.
 • Tank entry.
 • Gas measurement and gas freeing.

- Skills:

 • The student is able to use theoretical knowledge to discuss issues on board vessels. Such issues can e.g. be
  • corrosion and corrosion prevention
  • antifouling
  • ballast water treatment
  • production of drinking water
  • oil pollution
  • air pollution
  • toxic substances
  • handling of tanker cargoes
  • etc.

- General Qualifications:

 • Fulfills parts of the requirements for tankerman certification, as per IMO model courses 1.02 (2.1, 2.2, 2.3, 3.1-3.6), 1.04 (1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4) og 1.06 (1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.5).

Contents and Structure: Basic chemistry with a special focus on maritime issues.

Teaching Methods: Lectures.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam, 4 hours, grade A-F.

Course Requirements: Written assignments (will be specified at the beginning of the semester).

Examination Aids:

Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) will be distributed.

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) will be distributed.

Recommended Previous Knowledge: None.