HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Norsk prosjekt Y-veg (NAB1019)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

Studenten

 • kjenner til kommunikasjonsprosessen og kva som kjenneteiknar god kommunikasjon
 • kan bruke språket som verktøy for god kommunikasjon
 • kjenner til formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggjande rettskrivingsreglar
 • kjenner til språklege, stilistiske og grafiske verkemiddel
 • har kunnskapar om dei viktigaste skriftlege sjangrane innanfor fagområdet sitt

- Ferdigheiter:

Studenten

 • kan lage og gjennomføre skriftlege og munnlege presentasjonar
 • kan skrive innanfor sjangrar som høyrer til den maritime konteksten, t.d. referat, rapportar og akademiske tekstar
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ei problemstilling
 • meistrer relevante faglege verktøy, teknikkar og uttrykksformer

- Kompetanse:

Studenten

 • er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysningar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over eigen fagleg utøving og justere ho under rettleiing
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har bakgrunn innanfor det maritime fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhald og oppbygging :

I dette emnet får studentane ei innføring i kommunikasjonsprosessen og kva som kjenneteiknar god kommunikasjon i ein maritim kontekst. Her lærer dei om dei viktigaste og vanlegaste sjangrane som blir nytta innanfor deira fagområde, og kva som kan hindre kommunikasjonen i å nå fram til mottakaren i ulike situasjonar.

Studentane får òg kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon, formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggjande rettskrivingsreglar. I tillegg blir dei kjende med språklege, stilistiske og grafiske verkemiddel. De får òg trening i å jobbe i grupper.

Undervisnings- og læringsformer:

Førelesningar med studentaktivitetar, skriftlege og munnlege framstillingar, prosjekt- og gruppearbeid.

Studenten vel anten bokmål eller nynorsk som si målform i faget.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen. 5 timar.

Arbeidskrav: Oppgåver/aktivitetar

Hjelpemiddel ved eksamen: Ordbok

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Norwegian Project Y-vei (NAB1019)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

- Knowledge:

The student

 • has knowledge of the communication process and  what characterises good communication
 • is able to use the language as a tool for good communication
 • has knowledge of syntax, grammar and basic writing rules
 • has knowledge of linguistic, stylistic and graphic instruments
 • has knowledge of the most important written genres within their field of study

- Skills:

The student

 • is able to create and implement written and oral presentations
 • is able to write within genres that belong to the maritime context, e.g. abstracts, reports and academic texts
 • is able to find, assess and refer to information and subject matter and present  the information so that it highlights a problem
 • should master relevant communication tools, techniques and forms of expressions

- Competence:

The student

 • is able to convey work related theories, issues and solutions, both orally and in writing and through other relevant forms of expressions
 • is able to reflect upon their own professional practice and adjust this under guidance
 • is able to exchange views and experiences with others within the maritime industry, and by such contribute to development of good practice

Contents and Structure:

In Norsk prosjekt Y-veg the students will get an introduction to the communication process and what characterises good communication in a maritime context. The students will be taught in the most important written genres within their field of study, and of what can prevent communication from reaching the audience in different situations.

Students will be taught in language as a tool for good communication and syntax, grammar and basic writing rules. They will also get to know linguistic, stylistic and graphic instruments. They will be taught in how to work in a group.

Teaching Methods:

Lectures with student activities, written and oral assignments and presentations. Group work.

The student chooses either bokmål or nynorsk as his or her language variant.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam. 5 hours.

Course Requirements: Tasks/assignments

Examination Aids: Dictionary

Recommended Previous Knowledge: None