HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Fysikk (NAB1001)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskapar:

 • Studenten har kjennskap til rørslelikningane, Newton sine lovar, rettlina og krum rørsle i fleire dimensjonar.

 Studenten ka:

 • Føresetnadane for likevekt i emnet statikk.
 • Gasslovane.
 • Bernouilli si likning med og utan tapsledd.
 • Akustiske og elektromagnetiske bølgjefenomen.
 • Geometrisk optikk.
 • Satellittrørsler.
 • Den allmenne gravitasjonslova.

- Ferdigheitar:

Studenten kan kalkulera:

 • Distanse, fart og akselerasjon.
 • Krefter, trykk og moment.
 • Trykk, volum, masse og temperatur ved å nytta gasslovane.
 • Farten på væske, trykk og høgd ved å nytta Bernouilli si likning.
 • Fart, frekvens og bølgjelengd for akustiske og elektromagnetiske bølgjer.
 • Refleksjons- og brytingsvinkel.
 • Satellittrørsle.

- Generell kompetanse:

Studentane kan nytta fysikkunnskapane:

 • Som ein reiskap i vidare studium mot bachelorgrad og i profesjonen sin.
 • For å betre sikkerheiten ombord.
 • I arbeidet med bacheloroppgåva.

Innhald og oppbygging : Newton sine lovar i to dimensjonar, energi, impuls og rørslemengd. Sirkelrørsle med tregleiksmoment og spinn. Utrekning av kraftmoment og tyngdepunkt. Trykk og oppdrift. Tilstandslikninga, pVT-diagram, lengd og volumutviding. Bølgjer og enkle svingingar.

Undervisnings- og læringsformer: Førelesningar, rekneverkstad og lab

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform: Skriftleg eksamen, 5 timar

Arbeidskrav:

Skriftlege innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved byrjinga av semesteret).

.

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskulen si Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) og Høgskulen sin kalkulator (Texas TI 84) vert utdelt

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Physics (NAB1001)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

-Knowledge:

 • The student knows the equations of motion, Newton's laws, rectilinear and curvature movement in several dimensions.

The student can describe:

 • Conditions for equilibrium in the subject statics.
 • Gas laws.
 • Bernouilli's equation with and without loss.
 • Acoustic and electromagnetic waves.
 • Geometrical optics.
 • Satellite movement.
 • The law of gravitation.

- Skills:

The student is able to calculate:

 • Distance, speed and acceleration.
 • Forces, pressure and momentums.
 • Pressure, volume, mass and temperature, by use of the gas laws.
 • Fluid velocity, pressure and height by use of Bernouilli's equation.
 • Speed, frequency and wavelength for acoustic and electromagnetic waves.
 • Reflection and refraction angles.
 • Satellite movement.

- General Qualifications:

The student is able to use the knowledge of physics:

 • As a tool in their coming studies and later in their occupation.
 • To improve safety onboard.
 • When working with their bachelor assignment.

Contents and Structure: Newton¿s laws in two dimensions, energy, impulse and movment. Circular movement with inertia and spinn. Calculations of force and gravitation. Pressure and flotation. Equation of state, pVT-diagrams, length and volume expansion. Waves and fluctuations.

Teaching Methods: Lectures and lab work

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment: Written exam, 5 hrs

Course Requirements: Written assignments (will be specified at the beginning of the semester).

Examination Aids: The College's Teknisk formelsamling(Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) and The University College`s calculator (Texas TI 84) will be handed out during the exam

Recommended Previous Knowledge: None.