HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærarrolla og elevane si læring og utvikling (MGUPE101)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skulen sitt mandat og pedagogisk grunnlagstenking
 • har brei kunnskap om læring, motivasjon og barns utvikling
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp
 • har kunnskap om observasjon som metode
 • har brei kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planleggje og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data frå observasjon
 • kan bruke fagomgrep og grunngje sine didaktiske val i teori om læring og undervisning
 • kan bruke forskingsbasert kunnskap til å utøve god klasseleiing
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og kritisk vurdere eigen og andre si undervising med utgangspunkt i eksisterande rammefaktorar og gjeldande læreplanverk
 • kan bruke observasjon som metode

Innhald og oppbygging :

Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, utdanning og danning.

I dette emnet er det didaktiske møtet mellom elev, lærar og lærestoff sentralt. Kandidaten skal få kunnskap om den sosiale, faglege og personlege læringa og utviklinga til elevane, og innsikt i korleis ein legg til rette for gode læringsprosessar hjå elevane. Emnet er det første av fire emne i faget pedagogikk og elevkunnskap, og er lagt til haustsemesteret første studieår.

 • Introduksjon til pedagogikk som fag og forskningsfelt
 • Danning, oppseding og utdanning
 • Didaktikk
 • Lærarrolla og klasseleiing  
 • Læring, motivasjon og utvikling

Undervisnings- og læringsformer: Det vil vere varierte undervisningsformer med vekt på studentaktivitet. Gjennom arbeidet med emnet vil det vere ulike øvingar, både munnlege og skriftlege, organisert individuelt eller i grupper. Det er ein føresetnad at studentane arbeider med lærestoffet på eiga hand.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Individuell skriftleg skuleeksamen, 6 timar.

Tid og stad for eksamen vert annonsert på Studentweb.

Karakterskala: A-F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk frammøte (80 %)
 • 2 skriftlege oppgåver
 • 1 munnleg framføring
 • Observasjonsoppgåve (inngår i FOU-mappe)

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling (MGUPE101)

Course Description for Year of Study 2017/2018