HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Norsk på mellomsteget 2: Litteratur- og tekstkunnskap (MGUNO201)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

 • har omfattande tekst- og sjangerkunnskapar om munnlege, skriftlege og multimodale tekstar, både skjønnlitterære og sakprega, på nynorsk og bokmål, med vekt på teksttypar som er særleg relevante for mellomsteget
 • har gode kunnskapar om lesing og lesestrategiar, og korleis elevar på mellomsteget kan vidareutvikla leseforståinga og leseferdigheitene sine
 • har kunnskapar om nyare litteratur i ulike sjangrar og medium, på nynorsk og bokmål, for barn, unge og vaksne
 • har kunnskapar om relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske omgrep og perspektiv
 • har kunnskapar om samisk språk, litteratur og kultur
 • har kunnskapar om vurdering og læremiddel, med vekt på mellomsteget

Ferdigheter

 • kan leggja til rette for at elevane får skriva både sakprega tekstar og fiksjonstekstar med ulikt føremål
 • kan leggja til rette for at elevane får lesa eit breitt utval litteratur, og at dei utviklar leselyst, gode lesestrategiar og litterær kompetanse
 • kan analysera, tolka, vurdera og leia samtalar om tekstar, og presentera litterære innsikter på varierte måtar
 • kan vurdera og ta i bruk nye metodar, ny teknologi og ulike norskfaglege læremiddel, digitale og andre, i arbeidet med den vidare leseopplæringa
 • kan bruka kunnskap om språk og litteratur i fagleg arbeid med respons på og vurdering av skriftlege, munnlege og multimodale elevtekstar
 • kan kjenna att teikn på lese- og skrivevanskar
 • kan tilpassa undervisninga til elevar med ulik bakgrunn og varierande ferdigheiter i norsk
 • meistrar nynorsk og bokmål og kan undervisa elevar i begge målformer

Generell kompetanse

 • kan leggja til rette for at elevane på mellomsteget vidareutviklar ferdigheiter knytt til lesing, tekst og litteratur, og at dei kan nytta desse ferdigheitene til aktiv deltaking i klasserommet og i andre sosiale arenaar
 • kan planleggja, gjennomføra og reflektera over norskundervisning i sentrale emne og gjera greie for elev- og stegtilpassa fagdidaktiske val
 • kan vurdera eigen praksis med gjeldande læreplanar, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
 • kan arbeida med språk og tekst i fleirspråklege og fleirkulturelle klassemiljø
 • kan skriva akademisk på begynnarnivå

Innhald og oppbygging :

Lærarutdanningsfaget norsk er eit samansett og mangfaldig språk-, kultur- og litteraturfag og ein praksisarena for kvalifisert arbeid med språk og tekstar - i ulike sjangrar og modalitetar, frå fortid og samtid.

Norsk på mellomsteget 2: litteratur- og tekstkunnskap er andre del av Norsk 1 for GLU 5-10. I lag med emnet Norsk på mellomsteget 1: språk- og tekstkunnskap kvalifiserer dette til norskundervisning på mellomsteget. Sentralt står delemne knytt til arbeid med litteratur og tekst, som elementær tekstkunnskap, litteraturteori og litteraturdidaktikk, og dessutan arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene. Emnet legg også vekt på at studentane skal utvikla eigne språkferdigheiter, eigen tekstkompetanse og eiga formidlingsevne.

Undervisnings- og læringsformer: Undervisninga vil veksla mellom lærarstyrt klasseromsundervisning og varierte studentaktive læringsformer. Innhaldet i undervisninga blir rekna som pensum, og dannar grunnlag for arbeid med ulike oppgåver, munnlege og skriftlege, på høgskulen og i praksis.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Individuell skriftleg skuleeksamen, 6 timar.

Målform: Bokmål
Både fagleg innhald og språkleg utforming vert vurdert.

Tid og stad for eksamen vert annonsert på Studentweb.

Karakterskala: A-F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

For studentar som har emnet som Fag 1:
Studentane har 3 arbeidskrav, der minst eitt må vera skriftleg og der eitt kan vera knytt til praksis.
Studenten må syna skriftleg kompetanse i begge målformer i løpet av emnet. Difor må minst eitt av arbeidskrava gjennomførast på motsett målform av sluttvurderinga.

For studentar som har emnet som Fag 2:
Studentane har 3 arbeidskrav i emnet der minst eitt skal vera skriftleg, og der eitt kan vera knytt til praksis. Eitt arbeidskrav skal knytasttil FOU-temaet akademisk lesing der studentane presenterer ein fagleg artikkel på eit seminar.

Generelt:
Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskrava. Alle arbeidskrav må vera godkjente for at studenten skal kunna ta eksamen i emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjend ordbok eller ordliste.

Norwegian 2. Literature and text (MGUNO201)

Course Description for Year of Study 2017/2018