HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kroppsøving 1, emne 2 (MGUKØ201)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar
Studenten

 • har kunnskap om tilpassa opplæring i regelverk og på bakgrunn av eleven sin vekst og utvikling
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving
 • har kunnskap om kva som kan fremje bevegelsesglede for elevar på steg 5-10
 • har kritisk kunnskap om kroppen som uttrykk og symbol i samfunn, media og kultur.

Ferdigheiter
Studenten

 • kan leggje til rette for læringsarbeid som fremjar glede i leik og varierte bevegelsesaktivitetar, på ulike arenaer og i nærmiljøet.
 • kan gjennomføra skapande undervising der bevegelseserfaring, glede og refleksjon er sentralt
 • kan vurdera elevens kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan vurdera elevens måloppnåing, planlegga og grunngje vurderingane og leggje til rette for elevens eigenvurdering
 • kan på fagets premissar inkludere dei grunnleggjande ferdigheitene i undervisinga
 • kan utvikla eigne ferdigheiter og kunnskaper innan leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytta av dette i undervising i kroppsøving

Generell kompetanse
Studenten

 • kan kommunisera med elevar, føresette og kollegaer om kroppsøvingsfaget
 • kan bidra til å sjå kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfagleg perspektiv

Innhald og oppbygging :

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen, og må sjåast i samanheng med emne 1.

Emnet skal sjåast i samanheng med Kroppsøving 1, emne 1. Sentralt står vidare utvikling av undervisningskompetansen knytt til variert bevegelseslæring og varierte kroppslige erfaringar. I tillegg til å kunne leggje til rette for aktuelle bevegelsesaktivitetar skal ein no i større grad kunne tilpassa undervisninga til den enkelte elev sine føresetnader, samt i større grad kunne vurdera elevenes læring og utvikling i kroppsøvingsfaget og kunne gje læringsfremjande tilbakemeldingar. Opplæringa skjer gjennom ei praktisk orientert fagdidaktisk tilnærming.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Undervisnings- og læringsformer: Studenten møter varierte og profesjonsretta arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil være førelesingar, praktiske øktar, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleiker.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Ein praktisk-metodisk eksamen der studenten skal planlegga, gjennomføra og deretter reflektera over eit undervisingsopplegg.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Arbeidskrav:

 • 80 % frammøte til undervisning;
 • Delta på turar/ekskursjonar (forventa kostnad, sjå semesterplan).
 • Akademisk lesing: Studentane presenterer ein fagleg artikkel på eit seminar.
 • Demonstrasjon av eit undervisningsopplegg der det blir brukt digitale verktøy (individuelt eller i gruppe)

Semesterplanen vil gi retningslinjer for arbeidskrava, inkludert informasjon om høve til å be om kompensatoriske arbeidskrav for turar/ekskursjonar.

Physical education 1, module 2 (MGUKØ201)

Course Description for Year of Study 2017/2018