HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi (MAT104)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for grunnleggende matematiske funksjoner.
  • gjøre rede for transformasjonsmatriser.
  • beskrive regler for vektoralgebra.

Ferdigheter

  • formulere og analysere problemstillinger ved hjelp av funksjoner og vektorer.
  • løse lineære likningssystemer og andre problemer i lineær algebra

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi en innføring i matematisk analyse, og en grundig innføring i lineær algebra. Dette er ett av flere emner som til sammen dekker matematikk for graden bachelor i informasjonsteknologi. Emnet går primært i vårsemesteret.

Innhold: Brøk- og potensregning, logaritmeregning. Funksjonsbegrepet og matematiske grunnfunksjoner, derivasjon. Integrasjon av enkle funksjoner. Komplekse tall. Lineære ligningssystemer, matrisealgebra, vektoralgebra og vektorrom, basisskifte, lineære og homogene transformasjoner.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og regneøvinger.

Krav til forkunnskapar: Forkunnskaper i matematikk er de som inngår i studiets opptakskrav. Anbefalte forkunnskaper: MAT101 Diskret matematikk og programmering.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen

Arbeidskrav:

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Introduction to Mathematics (Information Technology) (MAT104)

Course Description for Year of Study 2017/2018