HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Diskret matematikk og programmering (MAT101)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Ved fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Gjøre rede for hvordan tall representeres i en datamaskin
 • Forklare bruk av matematisk notasjon for boolsk algebra, mengdelære og funksjoner
 • Gjøre rede for hvordan grafer brukes og forklare algoritmer i grafteori

Ferdigheter

 • Gjennomføre et enkelt matematisk bevis
 • Implementere matematiske løsninger i et programmeringsspråk
 • Løse problemer uttrykt ved hjelp av grafer

Generell kompetanse

 • Ha en forståelse for samspillet mellom matematikk og datamaskiner som er nødvendig for videre faglig utvikling

Innhald og oppbygging :

Emnet skal gi en innføring i diskret matematikk som er aktuell for dataingeniører. Det vil også bli lagt vekt på hvordan matematikk blir representert og brukt i datamaskiner.

Innhold

 • Boolsk algebra
 • Tall og tallsystemer
 • Mengdelære, relasjoner
 • Grafer
 • Funksjoner (både matematisk og som metoder i et programmeringsspråk)
 • Rekker
 • Rekursjon
 • Enkel bevisførsel (utsagns- og predikatlogikk, slutningsregler)
 • Representasjon av hel- og flyttall i en datamaskin
 • Modulregning
 • Sammenhengen mellom funksjoner og metoder, programmering av løkker

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Praktiske programmerings- og regneøvelser alene og i grupper.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Arbeidskrav:

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Discrete Mathematics and Programming (MAT101)

Course Description for Year of Study 2017/2018