HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Engelsk språk og kultur (ING150)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om engelsk språkbruk, ordtilfang og språkets grammatiske struktur
 • kunnskap om engelsk som verdensspråk
 • kunnskap om utviklingen av det engelske språks rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
 • kjennskap til noen sentrale personer, hendelser og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • kunnskap om og forståelse for det flerkulturelle samfunn og engelskspråkets rolle i en slik kontekst
 • innsikt i egen språklæring
 • kunnskap om hvordan språket er bygd opp, samt forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kjennskap til læringsressurser og verktøy i engelsk

Ferdigheter

Studenten

 • kan snakke engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (muntlig ferdighet)
 • kan skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen i ulike situasjoner (skriftlig ferdighet)
 • kan kommunisere på engelsk i en flerkulturell kontekst (interkulturell ferdighet)
 • forstår faglig litteratur og annen litteratur på engelsk (leseferdigheter)
 • har utviklet gode ferdigheter i å forstå muntlige framstillinger av faglig og generell art på engelsk (lytteferdigheter)

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff
 • kan kommunisere på engelsk, skriftlig og muntlig

Innhald og oppbygging :

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne fagplanen. Kurset går over ett semester. Utdanningen inngår i en bachelorutdanning.

Engelsk språk og kultur innbefatter varierte skriftlige og muntlige språkøvinger og arbeid med tekster i ulike sjangre. Utdanningen gir innføring i yrkesrettet bruk av engelsk. I tillegg til sakprosa om ulike emner vil studenten måtte lese noen skjønnlitterære tekster.

Undervisnings- og læringsformer:

Emnet omfatter en rekke teknikker for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av informasjonsteknologi. Arbeidsformer vil være forelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid, både i par og større grupper og individuelt arbeid. Det legges opp til at studentene deltar aktivt i diskusjoner og oppgaveløsninger på It´s Learning som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i undervisningen. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum.

Ikke alle tekstene på pensumlisten vil bli gjennomgått. Deler av pensumet i de enkelte emnene må derfor leses som selvstudium.

Kurset innbefatter skriftlige fremstillinger i form av for eksempel korte rapporter, arbeid med søknader, CV og "case studies" på engelsk og muntlige aktiviteter for eksempel i form av presentasjoner, jobbintervjuer og diskusjoner.

For å kunne ta eksamen må studenten være til stede i minst 80% av undervisningstiden.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 obligatoriske innleveringer.

For å kunne ta eksamen må studenten være til stede minst 80% av undervisningstiden (se under arbeidsformer).

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ordbøker

English Language and Culture (ING150)

Course Description for Year of Study 2017/2018