HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Teknisk sikkerhet i prosessindustrien (ING1027)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten

 • Kan gjøre greie for barrierefilosofien og barriereelementer.
 • Kan gjøre greie for risikoanalyse med fokus på etablering av barrierebildet.
 • Kan redegjøre for jetbrann, BLEVE og gasseksplosjoner.
 • Kan redegjøre for risikobildet ved ulike prosessanlegg.
 • Har kunnskap om effekt fra varmestråling og overtrykk.
 • Ha kunnskap om ulike utfordringer ved evakuering, rømning.
 • Har kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Beregne verdier for BLEVE: diameter, stigehøyde og varmestråling.
 • Beregne overtrykk ved eksplosjon.
 • Angi sikkerhetssoner i forbindelse med prosessanlegg for antennelse og eksplosjon.
 • Beregne varmeståling fra brann og angi risiko for personer og konstruksjoner I nærheten.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.
 • Angi metoder for risikoanalyse.
 • Utføre enkle risikoanalyser og beregne PLL og FAR.
 • Reflektere over barrieremodeller og  ALARP prinsippet.

- Kompetanse:

 • Studenten kan formidle fagstoff skriftlig.
 • Studenten kan bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper kan studenten reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Studenten kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Innhald og oppbygging : Emnet skal gi studentene en grundig innsikt i HMS filosofien i prosessindustrien, samt se på spesielle situasjoner rettet mot brann og eksplosjon. Det skal fokuseres på barrieretenkning, fordeler og ulemper med de forskjellige sikringstiltakene, både innen helse, miljø og sikkerhet. Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i risikoanalyse og ulike metoder for å belyse en virksomhets risikobilde.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og gruppearbeid.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Del 1: Gruppearbeid prosjekt om storulykke, teller 50% av totalkarakter (rapport 30% / fremføring 20%)

Del 2: Skriftelig eksamen, 4 timer, teller 50% av totalkarakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk). Alle delene må bestås.

Prosjektet omhandler en storulykke. Studentene jobber med prosjektet i grupper på 3-5 under veiledning i løpet av semesteret. Sluttrapport blir vurdert. Muntlig presentasjon består av presentasjon av rapporten med eventuell muntlig eksaminasjon av faglærer. I tillegg til klassen er det også mulig for andre interesserte å høre på og stille spørsmål hvis det er tid.

Arbeidskrav: Ja, spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart. Gjelder som arbeidskrav for alle vurderingsdelene.

Hjelpemiddel ved eksamen: Skoleeksamen, skriftlig: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Technical Safety in the Process Industry (ING1027)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

Knowledge

The students:

 • Can explain the barrier philosophy and barrier elements.
 • Can explain risk analysis with focus on the establishment of the barrier image.
 • Can describe jet fires, BLEVE and gas explosions.
 • Can describe the risks for different process plants.
 • Have knowledge  about the effect of heat radiation and overpressure.
 • Have knowledge og challenges regarding evacuation, escape.
 • Have some knowledge of research and development in the subject area.
 • Can update their knowledge in the subject area in case of changes, etc.

Skills

The students can:

 • Calculate values for BLEVE: diameter, rising height and heat radiation.
 • Calculate overpressure at explosion.
 • Define the safety zones in connectionwith processing facilities for ignition and explosion.
 • Calculate fire heat radiation and define the risk for people and facilities.
 • Reflect own professional skills, individually and in groups, with adjustment under guidance. 
 • Define methods for risk analysis.
 • Perform simple risk analysis and calculate PLL and FAR.
 • Reflect over barrieremodels and the ALARP principle.

General qualification:

Students

 • Can provide written reprts regarding subject area.
 • Can use computer tools to calculate and to present subject area .
 • Work in teams, reflect over own performance and schedule tasks.
 • Can identify and discuss problem solutions and evaluate the consequences.

Contents and Structure: The course will give students a profound understanding of health, environment and safety philosophy in the processing industry, looking at specific situations protecting against fire and explosion. Focused on barrier thinking, advantages and challenges of various security activities ralated to health, environment and safety. The course will provide students with a basic introduction to risk analysis and several methods for evaluation of the riskpotential in an industry.

Teaching Methods: Lectures, exercises, demonstrations and work in groups.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Part 1: Groupework project regarding major accident, accounts for 50 % of the final grade (report 30% / presentation 20%)

Part 2: Written exam, 4 hours, accounts for 50 % of the final grade.

Grade: A-E/passed; F/failed. Both parts must be passed.

The projekt deals with major accidents. Teamwork in groups of 3-5 students, with guidance during the semester. The final report will be assessed. There is a report presentation, perhaps there will be an oral examination. The presentation will be public.

Course Requirements: Yes, course requirements specified in the curriculum at semester beginning. Compulsory for all parts of the assessment.

Examination Aids: Written exam: The University College¿s calculator (Casio fx-82Es) will be handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge: None