HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder (ING1023)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre greie for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • har kunnskap som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • er kjent med vitenskaplig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
 • kjenner de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.
 • kan forklare grunnleggende forståelse for utvalgte fagelementer, prioritert ut fra linjevalg. For Y-vei: kommunikasjonsprosessen, formverk, syntaks, grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler i engelsk og norsk.

- Ferdigheter:

Studenten:

 • kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne, som grunnlag for problemløsning.
 • er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning, i forbindelse med prosjektarbeid.
 • kan skille skriftlige fra muntlige uttrykksformer og bruke språket som verktøy til kommunikasjon.

- Kompetanse:

Studenten:

 • er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og -løsninger.
 • er kjent med hvordan han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.
 • er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Innhald og oppbygging :

Innføringsemnet består av 5 deler. De første fire delene er felles: Innføring i vitenskapsteori, innføring i bruk av tekstbehandling og regneark, kvalitetsbegrep og standardisering og prosjektarbeid (gruppearbeid). Den siste delen er en innføring i studieretningen; Maskin, Elektro Y-vei, Brann og HMS.

Faget skal gi samtlige studenter innsikt i vitenskapsteori, tekstbehandling og regneark, studieteknikk, prosjektarbeid, kvalitetsbegrep og standardisering. Emnet har et spesielt fokus på kommunikasjon. Hensikten er å utvikle studentenes evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon med fagfolk i ulike fagområder, ulike kulturer og på alle stillingsnivåer både på norsk og engelsk.

For KHMS- og Brannstudenter vil emnet ha et spesielt fokus på brann som fenomen og de samfunnsmessige konsekvensene av branner. En innføring i de mest vanlige former for aktiv og passiv brannbeskytelse, og betydning av ulykkesforebyggende arbeid og oppbyggingen av HMS systemer inngår i kurset.

Maskinstudenter vil gjøre seg kjent med utvalgte emner innen maskinteknikk som for eksempel: typiske utbyggingsløsninger for olje-/gassfelt, aktuelle fartøyer for offshore operasjoner, bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster og dykkere, legging av rørledninger, dataassistert modellering av maskintekniske komponenter i 3-D. Disse emner eksemplifiseres og demonstreres gjennom bedriftsbesøk og demontering av maskintekniske objekter.

Hovedtemaer for Y-vei-studentene er informasjonsinnhenting og samarbeid, språket og kommunikasjonsprosessen, skriftlig framstilling med fokus på tekniske rapporter og forretningskorrespondanse med vekt på formaliteter, etikk, stilistikk og analyse av målgrupper.

Studentene skal blant annet arbeide i en prosjektgruppe, der de fokuserer på et utvalgt tema innen studieretningen. De skal skrive og presentere en prosjektrapport, delta i demonstrasjoner og utføre laboratoriearbeid.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesning, lab arbeid, prosjektarbeid, demonstrasjoner, bedriftsbesøk. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Del 1: skriftlig eksamen, 3 timer, teller 60 % på endelig karakter.

Del 2: prosjekt, teller 40 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter: A - E / F (stryk). 

Arbeidskrav: Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: Skriftlig eksamen: Ordliste

Tilrådde forkunnskapar: Ingen

Introduction to Engineering Experience and Working Methods (ING1023)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

-Knowledge:

The students

 • Can take employment in the engineering profession and embrace the role of an engineer in society and working life.
 • Have knowledge that provides the basis to assess technology, both in historical and future oriented perspective.
 • Are acquainted to scientific working methods and have basic knowledge about the project as a method of operation, including organization, execution and documentation.
 • Are familiar with the basic principles of effective study techniques.
 • Can explain basic knowledge of selected technical topics, depending of aera of specialization. For Y-vei: communication process, formwork, syntax, grammar, linguistic, stylistic and graphic instruments in English and Norwegian.

-Skills

The students can

 • Can indicate engineering-problems, identify necessary information and ensure the quality of information, as a basis for problem solving.
 • Know basic processes of innovation and innovative thinking with regard to project work.
 • Can distinguish written from verbal expressions and use language as a communication tool.

-General qualification:

The students:

 • Are conscious of the environmental and ethical consequences of technical solutions.
 • Knows how to share their knowledge and experience with others, written and verbal, in English and Norwegian, and are able to work well in team.
 • Are capable of the organization, conception and timing, individually and in cooperation with others.

Contents and Structure:

Introductory course consists of five parts. The first four components: introduction to science theory, introduction to text handling and spreadsheet, quality concept, standardization and project work (teamwork). The last component is an introduction within their field, mechanical engineering, fire protection and HSE-engieering and students with vocational training.

The course shall give all students a view on philosophy of science, text processing and spreadsheet mathematics, learning skills, projects, quality concepts and standardization. The course has a special focus on communication. The purpose is to develop students` skills for verbal and written communication with professionals in different disciplines, different cultures and at all levels, in Norwegian and English.

For QHSE- and fire protection engineering students, the course will have focus specifically on fire phenomenon and the social consequences of fire incidents. The course includes an introduction in the most common forms of active and passive fire protection and the importance of accident prevention  and the construction of health, safety and security systems.

Mechanical engineering students will become familiar with selected topics in mechanical engineering, for example: typical oil and gas fields solutions, relevant vessels for offshore operations, use of remotely operated underwater vehicles and divers, installation of pipelines, computer aided modeling of mechanical components in 3D.This topic is demonstrated by plant tours and disassembling of mechanical objects.

Main themes for students in Electrical engieneering for students with vocational training, are information gathering and cooperation, language and communication processes, written presentation with focus on technical documentation and business correspondence with emphasis on formalities, ethics, stylistics and analysis of target groups.

Students work together in a project that focuses on a selected topic within the field of study. They will write and present  project documentation, attend demonstrations and perform laboratory work

Teaching Methods:  Lectures, lab work, projects, demonstrations, visits.

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:  None.

Assessment:

Part 1: Written exam, 3 hour, accounts for 60 % of the final grade

Part 2: Project, accounts for 40 % of the final grade

Both parts must be passed.

Grade A-E/ passed; F/failed

Course Requirements:  Yes, course requirements specified in the curruculum at semesterbeginning.

Examination Aids: Written exam: Dictionary

Recommended Previous Knowledge: None