HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kjemi og miljø (ING1009)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskapar

  • Studenten kan forklare korleis periodesystemet er bygd opp og kan hente ut informasjon frå det
  • Studenten kan skildre dei ulike typane kjemisk binding
  • Studenten kan forklare og nytta spenningsrekka
  • Studenten har oversikt over hovudgrupper av forbindingar innan organisk kjemi
  • Studenten kan forklare prinsipp for godt laboratoriearbeid
  • Studenten kan skildre hovudtypane forureining og kjenner til metodar og teknologi for å motverka desse
  • Studenten kan gjera greie for globale klimaendringar og miljøutfordringar knytta til energiproduksjon 

- Ferdigheiter:

  • Studenten kan balansera reaksjonslikningar og gjennomføra støkiometriske utrekningar
  • Studenten kan finna fram til reduksjons-/oksidasjonstilhøve for kjemiske forbindingar og i kjemiske reaksjonar
  • Studenten kan gjennomføra utrekninger for dynamisk likevekt: gasslikevekter og syre- og baselikevekter
  • Studenten kan utføra utrekningar for elektrokjemiske system 

- Generell kompetanse:

  • Studenten kan forklare grunnleggjande teoriar og omgrep innanfor kjemi på ein enkel måte, og kjenna igjen desse prinsippa i ny utvikla teknologi
  • Studenten kan vurdera korleis ny teknologi vil verke på miljøet
  • Studenten har grunnleggjande og bred kompetanse i emnet som ein basis for vidare studiar innan kjemi eller tilgrensande fag.

Innhald og oppbygging :

Studentane skal tileigna seg grunnleggjande kunnskapar i kjemi og miljø som grunnlag for studiar av teknologiske fag og framtidig yrkesutøving der kjemiske og miljømessige problemstellingar blir ivaretatt. Forståing av samspelet mellom teknologi og miljø skal utvikles samen med en aktiv holdning til problemløysing.

Kjemi:

- atomstruktur og periodesystemet - kjemiske bindingar - namngjeving av uorganiske forbindelsar - reaksjonslikningar og støkiometriske utrekningar - kjemisk jamvekt - syrer, baser og saltar - reduksjon og oksidasjon - galvaniske celler og elektrolyse - korrosjonsteori - gassar og løysing i væsker, løysingar - organiske stoffgrupper og namngjeving - olje, naturgass og plast  

Miljø:

- økologiske grunnprinsippa - energikjelder, ressursar og tiltak for energisparing - forureiningar og rensetiltak - globale klimaendringar - avfall og avfallsbehandling  

Praktisk informasjon:

Dette emnet vert òg undervist første del av sommaren mellom 1. og 2. studieår for TRESS-studentane .

Undervisnings- og læringsformer: Kurset vil innebere vekentlige førelesningar og rekneøvingar. I tillegg er det obligatoriske laboratorieøvingar.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen. 

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 5 timar.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav: Vert spesifisert i undervisningsplanen ved oppstart av emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskulens kalkulator (Casio fx-82Es) og periodisk system vert delt ut under eksamen.

Tilrådde forkunnskapar: -

Chemistry with Environmental Focus (ING1009)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

- Knowledge:

  • The student is able to explain the structure of the period table and is able to extract information from it.
  • The student is able to describe the different types of chemical bonds.
  • The student is able to describe and use the table of standard reduction potentials.
  • The student is able to give an overview of the main groups of compounds in organic chemistry.
  • The student knows the principles for safe laboratory work.
  • The student can explain the main types of pollution and knows methods and technology for compliance control.
  • The student is able to explain global climate changes and environmental challenges connected to energy production.

- Skills:

  • The student is able to balance reaction equations and carry out stoichiometric calculations.
  • The student is able to determine reduction/oxidation conditions in chemical compounds and in chemical reactions.
  • The student is able to carry out calculations for dynamical equilibrium: gas equilibrium and acid- and base-equilibrium.
  • The student is able to perform calculations for electrochemical systems.

- General Qualifications:

  • The student is able to explain basic chemical theories and concepts in a simple way, and recognize these in newly developed technology.
  • The student is able to assess environmental costs of new technology.
  • The student has basic competence in the subject as a basis for further studies in chemistry or related subjects.

Contents and Structure:

The students will gain knowledge in chemistry and environment as a platform for further studies within technological subjects, and for future job options where chemical and environmental topics will be handled. An understanding of the interaction between technology and the environment will be developed together with an active problem solving approach.

Chemistry:

- atomic structure and the periodic system

- chemical bonds

- nomenclature of inorganic compounds

- stoichiometric calculations

- chemical equilibrium

- acids, bases, and salts

- reduction and oxidation

- galvanic cells and electrochemistry

- corrosion

- gasses, solubility

- main organic groups and their nomenclature

- oil, natural gas and plastic

Environment:

-ecological principals

- energy, natural resources and energy saving efforts

- pollution and compliance

- global climate changes

- waste and waste treatment

Practical information:

The course is also taugth during the first part of the summer between 1st and 2nd year for the students in the 3-semester arrangement.

Teaching Methods:

The course will have weekly lectures and regular tutorials. Compulsory laboratory class.

The course is also taugth during the first part of the summer between 1st and 2nd year for the students in the 3-semester arrangement.

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None

Assessment:

Written exam, 5 hours.

Grade:  A - E / F (failed).

Course Requirements: Will be specified in the semester plan by the start of the course.

Examination Aids: The University College¿s calculator (Casio fx-82Es) and the Periodic Table will be handed out during the exam.

Recommended Previous Knowledge: -