HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Fysikk (ING1008)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskap

 Studenten kan gjere greie for:

 • strukturen til den newtonske mekanikken, betraktningsmåtar i termofysikk og grunnleggande elektrisitetslære.
 • Newtons tre lover og arbeid-energi-setningen, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • bevaringslover som er nyttige i samband med kollisjonar, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • termodynamikkens grunnsetningar.
 • omgrepa elektrisk ladning og elektrisk felt.
 • Coulombs lov.
 • Ohms lov.
 • Kirchhoffs lover.
 • krav som er knytt til bruk av dei ulike lovene og prinsippa.
 • bruken av modellar og modellar sitt gyldigheitsområde.

- Ferdigheiter:

Studenten kan gjennomføra:

 • berekningar basert på den newtonske mekanikken, både for translasjons- og rotasjonsrørsle,
 • bruk av gode og tydelege skisser som del av oppgaveløysingar i mekanikk,
 • berekningar av enkle periodiske rørsler,
 • berekningar med tilstandslikninga for ideelle gassar og knytt til pVT-diagram,
 • berekningar av stasjonær varmetransport, ein-dimensjonalt og røyrgeometrisk,
 • berekningar for enkle elektriske krinsar,
 • laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og rapportskriving.

- Generell kompetanse:

 Studenten kan:

 • forklara fysiske problemstillingar og løysingsmetodar til andre, både skriftleg og munnleg,
 • bruka verktøy frå fysikken til å finna svar på problemstillingar i andre teknologiske fag,
 • gjenkjenna enkle fysiske lovmessigheitar slik dei kjem til uttrykk i komplisert teknologi.

Innhald og oppbygging : Rørsle langs ei rett line, rørsle i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjonar, rotasjonsrørsle, spinnsats, periodiske rørsle - termofysikk, tilstandslikninga, pVt- diagram, sykliske, reversible og irreversible prosessar, varmetransport. Elektriske felt, elektriske kretser, ladning.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesningar, øvingar og laboratoriearbeid.

Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Krav til forkunnskapar: Ingen

Vurderingsform:

Skriftleg eksamen, 5 timar

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Arbeidskrav:

Abeidskrav 1: 3 labøvingar gjennomførde og godkjende. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidlegare vert arbeidskrav 1 sett på som oppfylt.

Arbeidskrav 2: Vert spesifisert i undervisningsplan ved semesterstart. Dette arbeidskravet gjeld kun for første ordinære og etterfølgjande "ny" eksamen etter at det er godkjend. Dersom ein kandidat framstiller seg til ny ordinær eksamen og ikkje tidlegare har bestått, må arbeidskrav 2 gjerast på nytt.

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) vert utdelt

Tilrådde forkunnskapar:

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

Analyse og lineær algebra

Physics (ING1008)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

-Knowledge:

The student knows the

 • the structure of newtonian mechanics and approach to thermo physics and basic electricity.
 • Newton's 3 laws and the work-energy-law, both for translational and rotational motion.
 • conservation laws needed in connection with collisions, both for translational and rotational motion.
 • the thermodynamic principals.
 • the electric charge and field.
 • Coulomb's law.
 • Ohm's law.
 • Kirchhoff's laws.
 • the conditions relating to the use of different laws and principles.
 • the use of models and the model conditions.

-Skills

The students can perform

 • Calculations based on Newtonian mechanics, both translational and rotational motion.
 • Use of good and clear sketches as part of solutions in mechanic.
 • Calculations of simple periodic motion.
 • Calculations of the equation of state for ideal gas and in context with pVT-diagrams.
 • Calculations of stationary heat transfer, one dimensional and cylindrical symmetric.
 • Calculations of simple electrical circuits.
 • Laboratory work including teamwork and writing of reports.

-General qualifications:

The student can:

 • Explain physical problems and solution methods to others, both in writing and verbally.
 • Use tools from physics to find solutions in other technical fields.
 • Recognize simple laws which are expressed in complex technologies.

Contents and Structure: Motion along a straight line, motion in space, Newton's laws, work and energy, collisions, rotation, Newtons 2.law for rotation periodic motion. Thermo physics, equation of state, pVT diagram, cyclical, reversible, and irreversible processes, heat transfer. Electrical field, electrical circuits, charge.

Teaching Methods: Lectures, exercises, and laboratory work. The primary language of instruction for the lectures and all forms of evaluation (examinations, portfolios, and other work) will be Norwegian. However, some lectures and tutorials may be given in English.

Language of Instruction: Norwegian/English

Entry Requirements: None

Assessment:

Written exam, 5 hours

Grade:  A - E / F (failed).

Course Requirements:

1: 3 lab-excersices approved. If the student has had the right to previously take the exame this compulsory assignment is considered fulfilled.

2: Will be specified in the curriculum at semester start. This compulsory assignment is valid for the first regular and continuation exam after it has been approved. If a student has not previously passed the exame this compulsory assignment must be completed again.

Examination Aids: The University College's calculator (Casio fx-82Es) will be handed out

Recommended Previous Knowledge:

2FY / Physics 1

3MX / R2

Analysis and linear algebra