HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende fysikk (ING0008)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Gjøre greie for bevegelseslikningene for rettlinjet bevegelse med konstant akselerasjon.
 • Beskrive Newtons 3 lover.
 • Gjøre greie for sammenhengen mellom arbeid og mekanisk energi.

- Ferdigheter: Studenten kan gjennomføre:

 • Beregninger på distanse, fart og akselerasjon.
 • Beregninger basert på den newtonske mekanikken for rettlinjet bevegelse.
 • Bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk

- Kompetanse: Studenten:

 • Kan forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

 Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære,  atom og kjernefysikk
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Innhald og oppbygging :

For fysikk er samspillet med matematikk gjennom å regne på fysiske problemstillinger viktig. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår i fysikkfaget og praktiske forsøk eller laboratoriearbeid tilstrebes. Nødvendig opplæring i HMS, slik at all opplæring i forkurset og realfagskurset skjer på en sikker og trygg måte, gis.

Vei, fart og tid. Masse, tyngde, volum og massetetthet. Rettlinjet bevegelse, bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon. Newtons lover, kraftstøt og bevegelsesmengde. Friksjon. Arbeid, kinetisk energi og potensiell energi, termofysikk, elektrisitetslære,  atom og kjernefysikk.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av eksamensperioden. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen i slutten av den ordinære eksamensperioden i høstsemesteret.

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanningen, må det være bestått for at en skal kunne fortsette på TRESS etter første semester i ingeniørutdanninga.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Grunnleggende matematikk 1 og 2 eller tilsvarende.

Vurderingsform:

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) blir utdelt under eksamen

Tilrådde forkunnskapar: Grunnleggende matematikk 1 og 2 eller tilsvarende.

Elementary Physics (ING0008)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

Knowledge:

The student can

 • Explain the equation of motion for linear motion with constant acceleration.
 • Explain Newton`s 3 laws.
 • Explain the relationship between work and mechanical energy.

-Skills

The student can conduct

 • Calculations of distance, speed and acceleration.
 • Calculations based on newton`s mechanic for linear motion.
 • Use of good and clear sketches as part of solutions in mechanical tasks.

-General qualification:

The student:

·         Can explain the principals of scientific thinking.

·         Can communicate with others about science issues using physical concepts and values.

·         Understands the relationship between physics and chemistry and knows the technological applications.

·         Understands physics ambitions to create quantitative models of nature phenomena.

Contents and Structure:

In physics the interaction with mathematics is important to calculate physics issues. The study of necessary elementary chemistry is included in physics study and practical tests and laboratory work are intended. Required HSE training in the preliminary course and science course will be given in a safe and secure manner.

Distance, speed and time, mass, weight, volume and density. Linear motion; Equation of motion with constant acceleration; Newton`s laws, impulse and momentum; Friction; Work; kinetic energy and potential energy.

Teaching Methods:

 Lectures and workshop

The course is taught during the autumn semester. The exam will be held early in the examination period . There is a possibility to make a repeat examination in the end of the exam period for the autumn semester.

Because this course is a prerequisite for an engineering study, the course must be passed in order to participate in TRESS after the first semester of engineering studies.

Language of Instruction:  Norwegian

Entry Requirements:  Elementary Mathematics 1 and 2 or equivalent knowledge.

Assessment:

Written exam, 4 hours.

Grade:  Pass/fail.

Course Requirements:  Yes, the study requirements are specified during semester start.

Examination Aids: The University College's calculator (Casio fx-82Es) will be handed out during the exam

Recommended Previous Knowledge:  Elementary Mathematics 1 and 2 or equivalent knowledge.