HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende matematikk 2 (ING0007)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskaper:

Studenten kan:

 • Gjøre greie for definisjon av sinus, cosinus og tangens, og andre enkle trigonometriske sammenhenger.
 • Forklare enhetssirkelen for en medstudent.
 • Definere en vektor.
 • Gjøre greie for de trigonometriske definisjoner og fremstille disse grafisk.
 • Forklare grafisk et bestemt integral til en funksjon.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Bruke trigonometriske formler og eksakte trigonometriske verdier i trekantberegning og løsning av likninger.
 • Bruke trigonometriske formler til løsning av likninger og ulikheter, drøfte trigonometriske, eksponential- og logaritmefunksjoner.
 • Derivere og drøfte trigonometiske funksjoner.
 • Bruke regneregler for vektorer til å utføre beregninger på vektorer i planet og i rommet, både på komponentform og på koordinatform.
 • Finne ubestemte og bestemte integraler ved integrasjonsregler og metodene delvis integrasjon, substitusjon og delbrøkoppspalting.

- Kompetanse:

Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

Innhald og oppbygging : Trigonometri og geometri, trigonometriske likninger og funksjoner, vektorer og integrasjon.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises intensivt om sommeren. Eksamen blir avholdt før ordinær studiestart. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for høstens emner går ut. 

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanninga, må det være bestått før en kan melde seg opp til høstemnene på ingeniørutdanninga.

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakter: Bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart. 

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og formelark blir utdelt.

Tilrådde forkunnskapar: Grunnleggende matematikk 1

Elementary Mathematics 2 (ING0007)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

-Knowledge:

The students can

 • Explain definition of sine, cosine and tangent, and other simple trigonometric correlations.
 • Describe the unit circle for a fellow student.
 • Define a vector.
 • Explain the trigonometric definitions and present them graphically.
 • Explain graphically the definite integral of a function.

-Skills

The students can

 • Apply trigonometric formulas and exact trigonometric values for triangle calculation and solution of equations.
 • Use trigonometric formula to solve equations and inequalities, analyze trigonometric, exponential and logarithmic functions .
 • Derivate and analyze trigonometric functions.
 • Use calculation rules of vector calculation in the plane and in space, in component and coordinate form.
 • Find indefinite and definite integrals using integration rules and methods of integration substitution and partial fractions.

-General qualification:

The students:

 • Can write mathematics correctly with the correct use of mathematical symbols and notation.
 • Can explain mathematical problems and solution methods to others, both in writing, verbally and in other ways.
 • Has acquired the knowledge necessary for engineering studies.

Contents and Structure: Trigonometry and geometry, trigonometric equations and functions, vectors and integration.

Teaching Methods:

Lectures and workshop

The course is taught intensively in summer. The exam will be held before the regular semester begins. There is the possibility to make a repeat examination, before the registration deadline of the fall courses.

Because this course is a prerequisite for the engineering programme, the course must be passed in order to participate in the regular courses in the autumn.

Language of Instruction: Norsk

Entry Requirements: None.

Assessment:

Written exam, 4 hours.

Grade: Passed/failed.

Course Requirements: Yes, course requirements will be specified in the curriculum at semester start.

Examination Aids: The University College's calculator (Casio fx-82Es) and a formula sheet will be handed out

Recommended Previous Knowledge: Elementary Mathematics 1