HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende matematikk 1 (ING0006)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Definere matematiske begreper som for eksempel naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall.
 • Gjøre greie for kvadratsetningene og faktorisering, samt regneregler for potenser og røtter.
 • Gjøre rede for funksjonsbegrepet, definisjons mengde og verdimengde, og hvordan et koordinatsystem er bygget opp.
 • Beskrive kontinuitet og diskontinuitet grafisk.
 • Gjøre greie for definisjonen av den deriverte og av differensial.
 • Gjøre greie definisjonen av logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner med vilkårlig grunntall.

- Ferdigheter: Studenten kan

 • Løse likninger av første og andre grad, og ulikheter ved bruk av fortegnsskjema.
 • Utføre polynomdivisjon og faktorisere polynomer.
 • Tegne forskjellige funksjoner i et koordinatsystem og kan løse likninger, likningssystemer og ulikheter grafisk.
 • Sette opp likningen for ei rett linje.
 • Finne grenseverdier og asymptoter til funksjoner.
 • Bruke regnereglene for derivasjon til å finne den deriverte av sum, differanse, produkt, kvotient og av sammensatte funksjoner.
 • Bruke regneregler for logaritmer til oppgaveløsning og løsning av likninger.
 • Utføre beregninger på volum og areal og løse praktiske maksimums og minimumsproblemer.

  - Kompetanse: Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har opparbeidet seg de forkunnskaper som er nødvendige for ingeniørstudiet.

Innhald og oppbygging : Aritmetikk og algebra, potenser og røtter, likninger og ulikheter, grafer og funksjoner, grenseverdi og kontinuitet. Derivasjon og funksjonsdrøfting.

Undervisnings- og læringsformer:

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises intensivt om sommeren. Eksamen blir avholdt før ordinær studiestart. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for høstens emner går ut. 

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanninga, må det være bestått før en kan melde seg opp til høstemnene på ingeniørutdanninga. 

Undervisningsspråk: Norsk

Krav til forkunnskapar: Ingen.

Vurderingsform:

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Ja, arbeidskrav spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart.

Hjelpemiddel ved eksamen: Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og formelark blir utdelt.

Tilrådde forkunnskapar: Ingen.

Elementary Mathematics 1 (ING0006)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

-Knowledge: The students can

 • Define mathematical concepts, such as natural numbers, whole numbers, rational and irrational numbers.
 • Explain quadratic equations and factorisation, together with  caculation rules for powers and roots.
 • Explain the function concept, define the domain and range of a function, and how a coordinate system is constructed.
 • Describe continuity and discontinuity graphically.
 • Explain the definition of the derivative and differential.
 • Explain the definitions of logarithmic functions and exponential functions with different basic numbers.

-Skills The students can

 • Solve equations of the first and second degree, and inequalities using mathematical operations.
 • Run a polynomial division and factoring polynomials.
 • Draw different functions in a coordinate system and solve equations, systems of equations and inequalities graphically.
 • Set up the equation for a straight line.
 • Find limits and asymptotes of functions.
 • Use calculation rules of differentiation to find the derivatives of sums, differences, products, quotients of composite functions.
 • Use calculation rules for logarithms in exercises and to solve equations.
 • Practice calculation rules of volume and area and can solve practical maximums and minimum calculations.

-General qualification: The students:

 • Can write mathematics correctly with the correct use of mathematical symbols and notation.
 • Can explain mathematical problems and solution methods to others, both in writing, verbally and in other ways.
 • Has acquired the knowledge necessary for engineering studies.

Contents and Structure: Arithmetic and algebra, powers and roots, equations and inequalities, graphs and functions, limits and continuity. Differentiation and function analysis.

Teaching Methods:

Lecture and workshop

The course is taught intensively in summer. The exam will be held before the regular semester begins. There is the possibility to make a repeat examination, before the registration deadline of the autumn courses.

Because this course is a prerequisite for the engineering programme, the course must be passed in order to participate in the regular courses in the autumn. 

Language of Instruction: Norwegian

Entry Requirements: None.

Assessment:

Written exam, 4 hours.

Grade: Passed/failed. 

Course Requirements:  Yes (will be specified in the course plan at semester start).

Examination Aids: Approved calculator (Casio fx-82Es) and a formula sheet will be handed out.

Recommended Previous Knowledge: None.