HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Grunnleggende programmering (DAT100)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen programmering
 • Beskrive virkemåten til programkode

Ferdigheter

 • Skrive programkode for deler av eller hele programmer ut fra en programbeskrivelse
 • Finne frem i API-dokumentasjon og anvende klasser fra programvarebibliotek i egen programkode
 • Omforme løsere problemformuleringer via programutforming til fungerende programkode

Generell kompetanse

 • Utføre programmeringsarbeid alene og i gruppe

Innhald og oppbygging :

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet programmering med utgangspunkt i det imperative og det objektorienterte paradigmet. Java benyttes som programmeringsspråk. Målet med emnet er å gi studenten basiskunnskaper og -ferdigheter i utvikling av enkle programmer.

Innhold:

 • Redigere kildekode, kompilere og kjøre programmer.
 • Grunnleggende programelementer i det imperative paradigmet som variabler, uttrykk og tilordning, kontrollstrukturer, og datatyper.
 • Grunnleggende programelementer i det objektorienterte paradigmet som klasser, objekter, metoder, innkapsling, arv og kontrakter, og polymorfi.
 • Bruk av tabeller og enkle algoritmer på disse, f.eks. grunnleggende søking og sortering
 • Bruk av de mest sentrale klassene i det aktuelle språket sitt standard-API som f.eks. strenger
 • Innlesing fra tastatur og utskrift til konsoll
 • Enkel filbehandling og unntakshåndtering
 • Kodekonvensjoner og dokumentasjon av egen kode
 • Enkel problemløsning

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, øvinger på programmeringslab, og gruppearbeid.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger. Antall øvinger kunngjøres i semesterstart. Obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer, presentasjoner og skoleprøver.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Introduction to Programming (DAT100)

Course Description for Year of Study 2017/2018