HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Videregående mikroøkonomi (ØSS116)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende mikroøkonomi tilsvarende ØSO001 Mikroøkonomi - se egen kursbeskrivelse
 • Kunne forklare sentrale begreper innen mikroøkonomi og spillteori
 • Analysere spill og spill-lignende beslutningssituasjoner vha. spillteori
 • Analysere markeder med et fåtall konkurrenter vha. oligopolteori
 • Analysere markeder kjennetegnet ved asymmetrisk informasjon
 • Analysere faktormarkeder
 • Analysere samspillet mellom markeder vha. generell likevektsteori

Ferdigheter

 • Formulere, illustrere, løse og anvende mikroøkonomiske og spillteoretiske modeller, samt generelle likevektsmodeller
 • Reflektere kritisk over markeder og økonomiske hendelser

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger på og utfyller ØSO001 Mikroøkonomi. Målet med kurset er å gi studentene en dypere forståelse for markedsøkonomiens funksjonsmåte.

Innhold

 • Grunnleggende spillteori
 • Markeder med mangelfull konkurranse
 • Markeder med asymmetrisk informasjon
 • Faktormarkeder
 • Generell likevekt

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaveløsning.

Undervisningsspråk: Norsk

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent skriftlig besvarelse av i alt 3 obligatoriske arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og tre påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: ØSO001 Mikroøkonomi, ØMO001 Matematikk. Pensum i ØSO001 Mikroøkonomi er en integrert del av kurset.

Advanced Microeconomics (ØSS116)

Course Description for Year of Study 2017/2018