HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Makroøkonomi (ØSO002)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kurset tar mål om at studenten skal

 • Kjenne grunnleggende makroøkonomiske data fra nasjonalregnskapet.
 • Kjenne andre sentrale makroøkonomiske data som prisindekser og tall for arbeidsledighet og sysselsetting.
 • Kjenne grunnleggende teorier for etterspørselen etter et lands varer og tjenester.
 • Kjenne til grunnleggende Keynesiansk teori slik den fremkommer i modellen Mundell-Fleming for en åpen økonomi.
 • Kjenne til hvordan penge- og finanspolitikk påvirker samlet etterspørsel.
 • Kjenne til norsk penge- og finanspolitikk.
 • Kjenne hovedteorier for hvordan arbeidsmarkedet og lønnsfastsettelsen fungerer.
 • Kjenne teorier for hvorfor vi har arbeidsledighet.
 • Kjenne hvordan interaksjonen mellom tilbudet og etterspørselen skaper konjunkturer og påvirker inflasjonen og lønningene ved bruk av en modell.
 • Kjenne pengepolitikkens transmisjonskanaler og forstå hovedtrekkene i hvordan disse fungerer.
 • Kjenne til og forstå betydningen av økonomisk vekst på menneskers velstand og velferd.
 • Kjenne til hvordan sparing, befolkningsvekst og teknologisk utvikling skaper vekst i en økonomi slik den er formulert i Solow-modellen

Ferdigheter

Studentene skal ved endt kurs kunne

 • Finne frem til og tolke økonomiske data.
 • Anvende Mundell-Fleming til å forstå hvordan ulike hendelser påvirker aggregert etterspørsel. De skal forstå hvordan vi kan bruke penge- og finanspolitikken for å stabilisere økonomien.
 • Anvende en modell for aggregert tilbud og etterspørsel for å forstå konjunkturer og virkningen av inflasjonsmålet.
 • Anvende vekstmodellen for å vise betydningen av kapitalakkumulasjon, befolkningsvekst og teknologisk utvikling.
 • Mer generelt kunne tilegne seg makroøkonomiske nyheter og analyser og tolke de innenfor makroøkonomisk teori.

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller
 • Beherske grunnleggende begreper og analyse
 • Reflektere kritisk over økonomiske hendelser

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger på ØSO001 Mikroøkonomi I. Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i hvordan økonomien fungerer samlet sett. Det er sentralt å gi en innføring i standard makroøkonomiske tradisjoner og tenkemåter. Kurset har en overordnet målsetning om at studentene skal kunne følge med i og forstå makroøkonomiske nyheter og debatt.

Sentrale temaer er

 • Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data
 • Mundell-Fleming for en åpen økonomi
 • Arbeidsmarkedet
 • Modell for aggregert tilbud og etterspørsel (SAS-DAD)
 • Økonomisk politikk
 • Eksogen vekstteori (Solow)

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger. Oppgaveløsning.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 4 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Enkel kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: Anbefalte forkunnskaper:

 • ØSO001 Mikroøkonomi I
 • ØMO001 Matematikk

Macroeconomics (ØSO002)

Course Description for Year of Study 2017/2018