HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Skatte- og avgiftsrett I (ØBR111)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Studentene skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer, herunder eiere
 • skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • grunnleggende ligningsforvaltningsrett
 • sentrale regler for skattebetaling

Studentene skal etter fullført kurs kunne:

 • avgjøre hva som er skattepliktig inntekt, fradragsberettigede poster samt foreta korrekt tidfesting for beregning av alminnelig inntekt, personinntekt og netto skattepliktig formue for personlig skattyter, samt beregne tilhørende skatt og trygde avgift
 • avgjøre hva som er skattepliktig inntekt, fradragsberettigede poster samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i virksomhet
 • anvende aksjonærmodellen og fritaksmetoden, samt deltakermodellen og foretaksmodellen for beskatning av eiere ved ulike former for organisering av næringsvirksomhet.
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • vurdere hovedtrekkene i en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • foreta merverdiavgiftsmessig behandling av alminnelige transaksjoner innenlands

Generelt skal studenten etter fullført kurs forstå hovedtrekkene i skatte- og avgiftssystemet, ha tilegnet seg forutsetninger for å kunne oppdatere seg om senere regelendringer, forstå hvilken rolle skatte- og avgiftsmessige betraktninger kan spille for næringsdrivendes og investorers beslutninger, samt ha fått grunnlag for å kunne forstå profesjonelle eksperters vurderinger og råd.

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi studenten kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet generelt og beskatning av næringsvirksomhet, selskaper og eiere spesielt, samt sette studenten i stand til å foreta beregning av skatt og avgift. Kurset forutsetter at ØBO011- Finansregnskap eller lignende kurs er gjennomgått.

Sammen med ØBR112 dekker kurset kravene til profileringsemnet Skatte- og avgiftsrett i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Innhold

 • Innføring i grunnprinsippene i skatteretten
 • Omfanget av skatteplikten
 • Beregningen av formue, inntekt og skatt
 • Skattestedet
 • Den skattepliktige formuen
 • Hovedreglene om den skattepliktige inntekten
 • Alminnelig inntekt utenfor næringsvirksomhet
 • Fradrag ved beregning av alminnelig inntekt utenfor næringsvirksomhet
 • Riktig skattesubjekt
 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet
 • Fradrag ved beregning av alminnelig inntekt i næringsvirksomhet
 • Beregnet personinntekt for personlig næringsdrivende
 • Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer
 • Skattlegging av deltakerlignede selskaper
 • Skattebetaling og skatteinnkreving
 • Kort innføring i ligningsforvaltningsrett
 • Hovedtrekkene i merverdiavgiftssystemet
 • Avgiftssubjektene
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak
 • Unntak fra loven
 • Uttak av varer og tjenester fra avgiftspliktig virksomhet
 • Fritak for merverdiavgift
 • Avgiftssatser og grunnlag for beregning av merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift
 • Fast eiendom. Frivillig registrering
 • Avgiftsoppgjøret

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 individuelle skriftlige innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator. Skattelovsamling.

Tilrådde forkunnskapar: Kurset forutsetter at ØBO011- Finansregnskap eller lignende kurs er gjennomgått.

Tax Law I (ØBR111)

Course Description for Year of Study 2017/2018