HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Økonomistyring (ØBO016)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte: Etter fullført studium skal studenten

 • kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • kunne utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, kunne utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne beregne og forklare resultatvirkninger av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyser, kjenne mulige årsaker til avvik og foreslå tiltak
 • kunne utarbeide kalkyler basert på aktivitetsbasert kalkulasjon og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med denne kalkulasjonsmetoden
 • kunne drøfte formålet med budsjettering og utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse, samt kjenne til hvordan budsjettprosesser kan organiseres
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • ha kjennskap til nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
 • kunne benytte lineærprogrammering til å løse enkle økonomiske optimeringsproblemer
 • kunne strukturere og løse beslutningsproblemer som involverer usikkerhet

Innhald og oppbygging :

Kurset skal gi innsikt i bruk av ulike modeller for kalkyle, driftsregnskap og budsjettering i økonomistyringen. Kurset skal videre utvikle evnen til å identifisere relevante inntekter og kostnader som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger. En del av kurset benyttes til opplæring i bruk av kvantitative modeller til analyse av økonomiske og administrative problemstillinger i bedrifter.

Innhold

 • Ulike modeller for kalkulasjon og driftsregnskap
 • Resultat-, likviditet- og balansebudsjettering
 • Relevante kostnader og inntekter for ulike bedriftsøkonomiske beslutninger
 • Lineærprogrammering
 • Beslutninger under usikkerhet

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger og oppgaveløsning vil i hovedsak skje i auditorium. Noen av timene kan legges til datalab.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

3 skriftlige innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulator

Tilrådde forkunnskapar: Kurset bygger på "ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap" eller tilsvarende.

Operational Accounting (ØBO016)

Course Description for Year of Study 2017/2018