HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Finansregnskap med analyse (ØBO011)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført kurs

 • ha god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • kunne behandle sentrale måle- og vurderingsproblemer i finansregnskapet
 • kjenne de viktigste skattemessige vurderingsreglene som grunnlag for beregning midlertidige forskjeller og utsatt skatt
 • kunne utarbeide kontantstrømanalyse
 • kunne tilrettelegge regnskapsdata og gjennomføre korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • kunne beregne aktuelle nøkkeltall og gjøre en vurdering av bedriftens lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering
 • ha grunnleggende kunnskap om framgangsmåten ved regnskapsføring av foretaksintegrasjon (konsernregnskap)

Innhald og oppbygging :

Kurset bygger på ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller lignende kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Kurset skal videre gi nødvendige kunnskaper til å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer og til å kunne utarbeide kontantstrømanalyse. Med utgangspunkt i årsregnskapet viser man hvordan bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansiering kan analyseres nærmere. Det skal også gis en innføring i regnskapsføring av foretaksintegrasjon.

Innhold

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapskikk
 • Regnskapslovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Skattelovens vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Egenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeidelse av kontantstrømoppstilling
 • Tradisjonell regnskapsanalyse
 • Innføring i konsernregnskap

Undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

4 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen:

Kalkulator

Utdrag fra lovsamling

Tilrådde forkunnskapar: ØBO002 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap eller tilsvarende.

Financial Accounting I (ØBO011)

Course Description for Year of Study 2017/2018