HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Strategi og virksomhetsutvikling (ØAO016)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

Kunnskaper:

 • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse
 • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en virksomhet
 • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn mot nye virksomhetsområder
 • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling
 • Ha kunnskap om ulike varianter av forretnings- og inntjeningsmodeller

Ferdigheter:

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen
 • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell
 • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse
 • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

Generell kompetanse:

 • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet
 • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedriften og makromiljøet har på hverandre
 • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virsomheter som et ledd i en langsiktig strategi

Innhald og oppbygging :

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet.

Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.

Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene endrer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.

Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forholde legger grunnlaget for strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi. Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier, konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og foretaksetikk.

Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier for å skape ny virksomhet både innenfor og utenfor rammene av eksisterende virksomhet.

Undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Krav til forkunnskapar:

Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Deleksamen med to deler:

1) Semesteroppgave som skal løses i grupper (60% av endelig karakter).

2) Skriftlig skoleeksamen (flervalgsoppgave), 3 timer (40% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Arbeidskrav:

1) En skriftlig oppgave som løses gruppevis og leveres inn.

2) Et skriftlig eller muntlig arbeid som skal deles med klassen, for eksempel en presentasjon.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Alle

Tilrådde forkunnskapar:

Kunnskaper tilsvarende Markedsføring I og Grunnleggende organisasjonsfag. Noen forkunnskaper i samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi er en fordel.

Strategy and Business Development (ØAO016)

Course Description for Year of Study 2017/2018