HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Organisasjon I (ØAO001)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Ved fullført emne har studentene grunnleggende kunnskaper om begrep og teorier knyttet til

 • Forholdet mellom organisasjon og omgivelser
 • Organisasjonsformer, -strukturer og -kulturer
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Etikk og samfunnsansvar i organisering, ledelse og individuell atferd

Ferdigheter

Ved fullført emne har studentene grunnleggende ferdigheter til å analysere

 • Organisasjonsformer
 • Mål og virkemidler i en organisasjon
 • Konflikt-, makt- og autoritetsformer
 • Lederroller og lederstil
 • Kommunikasjonsformer og -prosesser

Generell kompetanse

Ved fullført emne har studentene grunnleggende generell kompetanse om

 • Forskjeller og likheter mellom offentlig og privat virksomhet
 • Institusjonalisering av kunnskap og verdigrunnlag i en organisasjon

Innhald og oppbygging :

Organisasjon 1 skal gi studentene innføring i grunnleggende problemstillinger og dilemma for organisering av og ledelse i private og offentlige virksomheter. Kurset gjennomgår historisk utvikling av perspektiv og temavariasjon innen ledelse, organisasjonsteori og administrasjon. Emnet skal gi oversikt over og innsikt i forhold som kan forklare hvordan og hvorfor organisasjoner fungerer og endrer seg. Organisasjonenes menneskelige ressurser, kompetanse og gruppedannelse, samt variasjoner i omgivelsene vil bli vektlagt. Kurset drøfter profesjonell kunnskap, etikk, nettverk og ny offentlig styring (New Public Management). 

Sentrale tema i ØAO001 Organisasjon 1 er individers handlingsbetingelser i ulike roller, organisasjonsformer, - kulturer og under andre handlingsbetingelser. Emnet gjennomgår grunnleggende begrep og teorier om organisasjon, administrasjon og ledelse. Sentralt står begreper og teorier om makt, autoritet, tillit, konflikt, beslutning, beslutningsprosesser og beslutningsteori, motivasjon, rekruttering, ledelse, lederroller, lederatferd, kommunikasjon, læring, innovasjon og endring, spesialisering, standardisering, koordinering, teknologi, etikk og samfunnsansvar.

Undervisnings- og læringsformer: Forelesning, obligatoriske gruppeoppgaver, industrisafari

Krav til forkunnskapar: Opptakskravene til studiet.

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

5 skriftlige gruppeoppgaver fordelt på to innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Organization Management 1 (ØAO001)

Course Description for Year of Study 2017/2018