HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Rettslære 1 (ØAF103)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha en forståelse av forvaltningens oppbygging og arbeidsoppgaver, samt kunnskap om praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevant innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema.

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til minimumsrettighetene lovfestede rettsregler gir.

Innhald og oppbygging : I forvaltningsrett vil en se på forvaltningsloven og offentleglova. Når det gjelder privatrettslige emner vil følgende bli behandlet; avtalerett / kjøpsrett, arbeidsrett, arv- og familierett, formuerett og fast eiendoms rettsforhold.

Undervisnings- og læringsformer: Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis forvaltnings og avtalerett/kjøpsrett. Semesteroppgavene har vurderingen godkjent/ikke godkjent.

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav

Vurderingsform:

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemiddel ved eksamen: Lovsamling

Law I (ØAF103)

Course Description for Year of Study 2017/2018