HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Prosjektledelse (ØAA110)

Emnebeskriving for studieåret 2017/2018

Læringsutbytte:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • ha kunnskaper om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • forstå betydningen av organisering, styring og ledelse i prosjektarbeid
 • kan redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger. prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
 • kan redegjøre for prosjektarbeidsprosessen fra oppstart til ferdig resultat
 • kan oppdatere sin kunnskap om betydningen av organisering, styring og ledelse i prosjektarbeid
 • ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter
 • forstå betydningen av teamarbeid i prosjekter

Ferdigheter:

 • kan utvikle prosjektideer, planlegge og følge opp prosjekter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen prosjektarbeid
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen prosjektarbeid
 • kan rapportere, analysere og evaluere prosjektarbeid

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt prosjektfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektarbeid og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser og hvordan prosjektarbeid kan ta del i dette.

Innhald og oppbygging :

Studentene skal tilegne seg kunnskap innen sentrale temaområder i organisasjon og ledelse gjennom forståelse av arbeid med prosjekter. Den faglige kunnskapen forankres i lærings-, utviklings- og endringsperspektiver i relevante prosjekter. Faget gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC.

Kunnskapselementene i faget knytter sammen nivåene individ - prosjekt/gruppe - organisasjon.

Organisering, styring og ledelse som utfordring i prosjekter forankres i mer generelt fagstoff om organisering, endring og læring, prosjektstyringsverktøy og teori om lederstiler og lederroller.

Grupper, team og teamutviklingsprosesser.

Undervisnings- og læringsformer: Varierer mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelse.

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Studiets opptakskrav.

Vurderingsform:

Gruppebasert prosjektrapport med individuell justerende muntlig eksamen.

Karakteren på semesteroppgaven kan justeres opp eller ned med én karakter ved individuell justerende muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og ett påfølgende semester.

Hjelpemiddel ved eksamen: Ingen

Management of Projects (ØAA110)

Course Description for Year of Study 2017/2018

Learning Outcome:

On completion of the course, the student should be able to:

Knowledge:

 • Have knowledge of the history, traditions, characteristics of the project work in the community
 • Understand the importance of organization and management in project work
 • Be able to explain key themes, theories, issues, processes, tools and methods within project work
 • Explain the project work process from start-up to final
 • Learn how to update their knowledge of the importance of organization and management in project work
 • Have broad knowledge of the importance of teamwork in projects

Skills:

 • Develop project ideas, plan and follow up of projects
 • Reflect on your own professional practice and adjust it under supervision
 • Be able to find, evaluate and refer to information and subject matter and present this so that it highlights a problem within project work
 • Be able to master relevant professional tools, techniques and expressions in project work
 • Report, analyze and evaluate project work

General competence:

 • Plan and carry out varied work tasks and projects that extend over time, alone and as a participant in a group, and in line with ethical standards
 • Communicate key project subjects such as theories, issues and solutions both in writing, verbally and through other relevant forms of expression
 • Be able to exchange views and experiences with others with a background in project work and thereby contribute to the development of good practice
 • Knowing new thinking and innovation processes and how project work can be part of this.

Contents and Structure:

Students will acquire knowledge in key thematic areas in organization and management through understanding of work with projects. The academic knowledge is rooted in learning, development and change perspectives in relevant projects. The course introduces the project work's ABC.

Students will acquire knowledge in key thematic areas in organization and management through understanding of work with projects. The academic knowledge is rooted in learning, development and change perspectives in relevant projects. The course introduces the project work's ABC.

Knowledge elements in the subject link the individual-project / group organization levels. Organization, management and management as a challenge in projects are rooted in general subjects of organization, change and learning, project management tools and theory of leadership styles and leadership roles. Groups, teams and team development processes.

Teaching Methods: Lectures, plus practical team work on cases, term paper.

Language of Instruction: English.

Entry Requirements: Recommended prerequisites: Programme admission requirements.

Assessment:

Groupbased project report and an individual adjusting oral examination.The grade may be adjusted up or down by maximum one grade at the individual adjusting oral examination.

Grading scale is A-F where F is fail.

Course Requirements:

2 mandatory work requirements that must be approved before the candidate can attend the exam

Approved work requirements are valid in the exam semester and a subsequent semester

Examination Aids: None.