HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Introduksjon til marinteknikk (MAS124)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Emnet omfatter terminologi, tegninger, beregninger og regelverk relatert til flytende marine konstruksjoner. Det gis en generell innføring i slike konstruksjoners egenskaper i statisk flytende tilstand. Beregninger for enkle konstruksjoner skal gjennomføres manuelt, ved hjelp av regneark og matematisk programvare (Matlab).

Innhold

Historikk og eksempler på eksisterende fartøytyper. Marinteknisk terminologi, tegninger og dokumentasjon. Hydrostatikk - hvordan geometri, vekt og tyngdepunkt påvirker flytetilstand og statisk stabilitet for flytende konstruksjoner. Skrogformens betydning for GZ-kurvens forløp. Dynamisk stabilitet. Regelverk. Krengeprøve - teori og laboratorieøving. Beregningsverktøyet Matlab - introduksjon og bruk til beregninger.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav samt obligatoriske matematikkemner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS124 Introduksjon til Marinteknikk skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
  • Forstå hvordan geometri og tyngdepunkt påvirker stabiliteten.
  • Forstå tegninger, dokumentasjon og regelverk.

Ferdigheter

  • Beregne flytetilstand og stabilitet for flytende konstruksjoner.
  • Benytte beregningsverktøy (regneark og Matlab) for å løse problemstillinger i emnet.
  • Gjennomføre en laboratorieøving og skrive rapport med tydelig struktur og god presentasjon av resultater.

Generell kompetanse

  • Benytte matematiske beregningsverktøy som hjelpemiddel.
  • Være i stand til å arbeide i gruppe.

Arbeidsformer

Forelesninger. Regneøvinger under veiledning, individuelt og i grupper. En laboratorieøving. Workshop under veiledning før og etter laboratorieøving.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

For å gå opp til eksamen må en laboratorierapport være levert og godkjent innen fristen.

Godkjent rapport er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

Skrivesaker, kalkulator, tekniske tabeller.

Emneansvarlig

Gloria Stenfelt