HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Mikroøkonomi 1 (ØSO001)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende tema innen fagfeltet mikroøkonomi. Målet med emnet er å gi studentene basiskunnskaper og -ferdigheter i analyse av forbrukere, bedrifter og markeder ved hjelp av mikroøkonomiske modeller og teori.

Innhold

Kurset består av fem deler:
 • Introduksjon til mikroøkonomisk teori og elementær etterspørsels-, tilbuds- og markedsteori
 • Grunnleggende mikroøkonomisk konsumentteori hvor konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester analyseres med utgangspunkt i preferanser, priser og inntekt.
 • Grunnleggende mikroøkonomisk produsentteori hvor produsenters etterspørsel etter produksjonsfaktorer og tilbud av produkter analyseres med utgangspunkt i produksjonsteknologi og priser.
 • Grunnleggende markedsteori hvor prisdannelsen analyseres for markedsformene frikonkurranse og monopol.
 • Grunnleggende teori om kriteriene for samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, ulike former for markedssvikt og hvordan myndighetene kan korrigere for markedssvikt.

Forkunnskaper

ØMO001 Matematikk

Læringsutbytte

Ved fullført emne ØSO001 Mikroøkonomi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare sentrale begreper innen mikroøkonomisk teori
 • Analysere forbrukeres og bedrifters kjøps- og salgsbeslutninger
 • Analysere sentrale markedsformers virkemåte og effektivitet
 • Analysere hvordan økonomisk politikk kan påvirke konsumenters og bedrifters tilpasning og velferd og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse

Ferdigheter

 • Formulere og løse forbrukeres og bedrifters beslutningsproblemer matematisk
 • Illustrere forbrukeres og bedrifters tilpasning grafisk
 • Beregne matematisk og illustrere grafisk markedslikevekter for sentrale markedsformer
 • Reflektere kritisk over markeder og økonomiske hendelser

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller

Arbeidsformer

Forelesninger. Oppgaveløsning.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 4 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene kan leveres individuelt eller gruppevis for grupper på inntil 4 studenter.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Emneansvarlig

Øyvind Sunde