HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

IT og arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon (ØMO005)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Emnet er tredelt. Første del skal skape et fundament og et godt utgangspunkt for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenten skal bli kjent med fagområdet og få en pekepinn om mulige arbeidsroller etter endt studium. Studenten skal også bli kjent med studentdemokratiet, rettigheter og plikter som student ved HiB. Videre får studenten innblikk i prosjektarbeid og etiske problemstillinger i studiet og i en fremtidig jobb.

Del to er en innføring i informasjonsteknologi og IT-systemer med vekt på økonomisk-administrative anvendelser. Sentrale tema er Internett, forretningssystemer og databaser.

Del tre går på praktisk bruk av kontorstøtteverktøy (dataprogram) med hovedvekt på regneark.

Innhold

Del 1, Arbeidsmetoder og kontakt med arbeidslivet:

 • Studieteknikk
 • Studentdemokrati, studentenes plikter og rettigheter
 • Norsk økonomi- og teknologihistorie
 • Møte med arbeidslivet
 • Innføring i prosjektarbeid
 • Litteratursøk, dokumentasjon og rapportskriving
 • Etiske problemstillinger og samfunnsansvar

Del l 2, Forretningssystemer og Internett

 • IT og Internett sin plass i dagens samfunn
 • Grunnleggende informasjonsteknologi
 • Internett og Web
 • Databaser
 • Forretningssystemer
 • Elektronisk forretningsvirksomhet
 • IT-relatert sikkerhet og sårbarhet
 • Etiske problemstillinger knyttet til IT og Internett

Del 3, seks PC-øvinger

 • Fil-behandling og Internettsøk
 • Word tekstbehandling og (litt) PowerPoint
 • Tre Excel-øvinger
 • Access database med SQL

Forkunnskaper

Opptakskravene til studiet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

- fra del 1, Arbeidsmetoder og kontakt med arbeidslivet:

 • beherske de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • kjenne til studentdemokratiet, rettigheter og plikter som student ved HiB
 • ha en helhetlig forståelse for mangfoldet av arbeidsroller innen økonomi og administrasjon, inklusive forsking og nyskaping
 • kjenne til den teknologiske og økonomiske samfunnsutviklingen i Norge de siste to hundre årene
 • kjenne grunnleggende prinsipper for prosjektarbeid, kunne søke etter informasjon og kunne utarbeide en prosjektrapport
 • forstå hva etisk atferd innebærer som student og i arbeidslivet

- fra del 2, Forretningssystemer og Internett:

 • forstå og forklare grunnleggende begreper innen informasjonsteknologi
 • gjøre rede for muligheter og problemstillinger ved bruk av applikasjoner og Internett til økonomisk-administrative anvendelser
 • anvende en databasebasert applikasjon, som et økonomisystem, i praksis
 • kjenne til oppbygging av relasjonsdatabaser og kunne hente ut data fra slike databaser
 • gi eksempler på bedrifters sårbarhet knyttet til bruk av IT og tiltak for å redusere slik risiko
 • kjenne til etiske problemstillinger knyttet til personvern og bruk av IT

- fra del 3, PC-øvinger:

 • beherske filbehandling og kontorstøtteverktøy
 • bygge økonomiske modeller i regneark

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid (med semester-oppgave) i grupper, selvstendig PC-arbeid med øvingsoppgaver (del 3).

Vurderingsformer

Deleksamen med tre deler:

1) Semesteroppgave, gruppearbeid, 4-5 studenter pr gruppe (33% av endelig karakter). Resultat på semesteroppgaven er gyldig i eksamenssemester og 5 påfølgende semester.

2) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (34% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

3) Gruppebasert hjemmeeksamen, 1 dag (33% av endelig karakter). Resultat på hjemmeeksamen er gyldig i eksamenssemester og 5 påfølgende semester.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Alle tre deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

Seks PC-øvinger.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 5 påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ved skoleeksamen (del 2): Kalkulator.

Undervisningsspråk

Norsk

Emneansvarlig

Høgskolelektor Øystein Amland