HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Matematikk (ØMO001)

Emnebeskriving for studieåret 2016/2017

Gyldig studieåret 2016/2017

Innledning

Emnet skal gi det nødvendige matematikk-grunnlaget for de andre emnene i studiet og knytte matematikk-kunnskapene til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi. Emnet bør derfor komme i 1. semester. Det er et sentralt mål for emnet å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Dette skal gi grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver. Emnet skal gi inngående kunnskaper og ferdigheter knyttet til de angitte temaene.

Emnet er basert på gode forkunnskaper i matematikk fra VGS (det anbefales S1+S2 eller tilsvarende) og målet er å gi et betydelig løft i forhold til dette grunnlaget.

Innhold

  • Grunnleggende algebra, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger.
  • Analyse av én-variabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Denne analysen skal omfatte: nullpunkter, asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (inkludert implisitt derivasjon), ekstremverdiproblemer og elastisitet.
  • Analyse av forskjellige funksjonstyper av flere variabler, inkludert Cobb-Douglas-funksjoner og funksjoner med eksponensial- og logaritmeelementer. Denne analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, å finne maksimum og minimum for et avgrenset område, å finne maksimum og minimum under bibetingelser , inkludert anvendelse av Lagranges metode.
  • Analyse av aritmetiske og geometriske rekker, konvergens og sum av geometriske rekker.
  • Analyse og beregninger innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi.
  • Innføring i grunnleggende integralregning i tilknytning til de envariabel funksjons-typene som inngår i kurset.

Forkunnskaper

Kurset krever gode forkunnskaper i matematikk. Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende S1+S2 fra videregående skole. Studenter med dårligere forkunnskaper må beregne betydelig ekstra arbeidsinnsats og være ekstra påpasselig med å delta i de tilbud (regneøvelser med mer) som blir gitt.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:
  • Drøfting av forskjellige funksjonstyper, både i én- og tovariabeltilfellet.
  • Bruk av matematikk og matematiske modeller innen økonomiske sammenhenger.
  • Bruk av renteregning og rekker til beregninger knyttet til annuiteter

Arbeidsformer

Forelesninger, regneøvelser, obligatoriske innleveringer.

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Forprøver og obligatoriske innleveringer

5 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Hjelpemidler ved eksamen

 En kalkulator av type «enkel kalkulator», nærmere presisert ved studiestart. Formelsamling vedlagt eksamensoppgavene 

Emneansvarlig

Heidi Bjørstad